Cykle, Podatki

Koniec z korzystnymi podatkowo programami motywacyjnymi dla pracowników

Do końca 2017 r. częstą praktyką stosowaną przez pracodawców było wynagradzanie kadry menadżerskiej poza klasyczną pensją. Mowa o różnego rodzaju instrumentach finansowych. W praktyce przynosiło to sporą oszczędność podatkową. Z początkiem 2018 r. przepisy w tym zakresie zostały jednak uszczelnione. Tego rodzaju działania optymalizacyjne zostały uniemożliwione.  Nie jest tajemnicą, że […]

Prawo Karne

Środki zabezpieczające w kodeksie karnym: administracyjne

W pierwszej części opracowania dotyczącego środków zabezpieczających pisałam, że środkami tymi mogą być również środki karne ujęte w art. 39 pkt 2-3 kodeksu karnego. Zaliczamy do nich: zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, zakazy i nakaz stosowane wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, zakaz wstępu […]

Pozostałe

Solaria nie dla wszystkich

Od 16 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadza ona między innymi zakaz udostępniania solariów osobom niepełnoletnim. Zakazane stanie się również reklamowanie solariów. Jednocześnie obowiązkowe będzie rzetelne informowanie o ryzyku, które stwarza promieniowanie ultrafioletowe. Sejm uchwalił ustawę 15 września. Senacka Komisja Zdrowia rekomendowała jej przyjęcie […]

Pozostałe

Wyprzedzałem? Przecież jadę swoim pasem!

Oglądając, pojawiające się czy to w sieci, czy w telewizji, programy pokazujące pracę policji drogowej można odnieść wrażenie, że nie wszystkie osoby poddawane kontroli rozumieją popełniane przez siebie wykroczenia. Jest to najwyraźniej widoczne, gdy do spotkania z drogówką dochodzi w związku z nieprawidłowym manewrem wyprzedzania na jezdni o więcej niż […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Właściwość sądu o naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych – który sąd jest właściwy do wytoczenia powództwa? Dokonania czynu niedozwolonego czy też wystąpienia jego skutków? Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r. CZP 91/17 Problem na pierwszy rzut oka wydaje się dość błahy – właściwość sądu. Każdy student najdalej na drugim roku studiów jest […]

Cykle, Podatki

​Zaliczka na podatek dochodowy

Od 2018 r. wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka na podatek dochodowy nie przekracza kwoty 1000 zł. Zwolnienie to dotyczy zaliczek wpłacanych samodzielnie przez podatnika. Mowa zatem głównie o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Czy zmiana ta faktycznie ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej? Niezależnie […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej

Warto pamiętać, iż zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne. Postanowienie takie jedynie kończy postępowanie wpadkowe, wywołane złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. Konsekwentnie nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 394(1)§ 2 k.p.c. w zw. z art. […]

Pozostałe

UOKiK pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, popularnie zwanej ustawą deweloperską. Zmiany mają zapewnić jeszcze większą ochronę nabywców lokali w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, przerwania przez niego prac budowlanych, nieterminowego przeniesienia prawa własności do mieszkania lub domu na kupującego, […]

Prawo Cywilne

Jak obniżyć karę umowną?

Spóźnienie w realizacji umowy? Nie dostarczono towaru albo dostarczono tylko część? Usługę wykonano inaczej, niż ustalono? To przykłady niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Jeśli przez nie kontrahent poniósł szkodę ma dwa wyjścia. Jedno – wykazać przed sądem szkodę i walczyć o odszkodowanie. Drugie (o niebo łatwiejsze) – powołać się na […]

Prawo Karne

Środki zabezpieczające w kodeksie karnym: izolacyjno-lecznicze

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmian kodeksu karnego z 2015 roku środki zabezpieczające stosuje się wobec tych sprawców czynów zabronionych, których nie można ukarać (gdy np. z powodu ich niepoczytalności nie ponoszą winy), tych, co do których zachodzi uzasadniona obawa, że mimo ukarania nadal będą popełniać przestępstwa, czy też wobec tych, […]