Prawo Cywilne

Instytucja przekazu

Instytucja przekazu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, w art. 9211 – 9215. Zgodnie z art. 9211 kc, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia, świadczenia na rachunek przekazującego. Forma przekazu Przepisy prawa nie wymagają żadnej szczególnej formy […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA dotyczące tzw. parkowania akcji

W dniu 26 września br. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA w sprawie dotyczącej tzw. parkowania akcji. „Parkowanie” akcji oznacza proceder zmiany nominalnej posiadacza akcji w celu bądź to obejścia reżimu związanego z nabywaniem znacznych pakietów akcji, bądź też jako element strategii defensywnej przeciwdziałającej przejęciu kontroli nad spółką. Niezależnie […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Udział małżonka w majątku wspólnym

W dniu 8 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące przesłanek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Artykuł 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  dotyczy udziałów w majątku wspólnym i brzmi następująco: 1.  Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może […]

Ochrona Środowiska

Programu rozwoju elektromobilności – wnioskowanie o dotacje od 15 października

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządowych. Celem programu jest pomoc samorządom terytorialnym w realizacji polityki elektromobilności. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Średnie i małe miasta już od 15 października będą mogły starać się o dotacje w wysokości […]

Prawo Administracyjne

Ponaglenie – przewlekłość postępowania administracyjnego lub bezczynność organu administracji publicznej

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu […]

Pozostałe

Postępowanie w trybie wyborczym

Kampania wyborcza w pełni. Już 21 października pójdziemy do urn głosować na samorządowców. W sztabach kandydatów emocje sięgają zenitu. Prowadzi to często do nieczystych zagrań. Przykładem takich nieuczciwych praktyk mogą być kłamliwe wypowiedzi o adwersarzach. Ostatnio w mediach głośno było o – jak później ocenił sąd – nieprawdziwym twierdzeniu premiera […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Rzecznicy konsumentów prowadzą lekcje w szkołach

Edukacja młodzieży jest tak samo ważna jak pomoc, dlatego rzecznicy konsumentów dzielą się w szkołach swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczniowie dowiadują się od nich m.in. czym się różni rękojmia od gwarancji i jak bezpiecznie kupować w sieci. Miejski rzecznik konsumentów w Opolu szkoli ok. 1500 nastolatków rocznie. Zaczął się rok […]

Prawo Karne

„Mowa nienawiści” – Obóz Narodowy Radykalny

Będzie dochodzenie w sprawie nawoływania na stronach ONR do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych oraz propagowania totalitarnego ustroju państwa. Sąd uchylił odmowę wszczęcia takiego dochodzenia przez stołeczną prokuraturę, o co wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W kwestionowanym tekście było napisane, że osoby o innym pochodzeniu odpowiadają za wzrost przestępczości […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do zmiany zasiłku

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł). Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał […]