Jak udzielić pełnomocnictwa pocztowego?

28 kwietnia 2021
hello world!

Pełnomocnictwo pocztowe umożliwia odbiór awizowanej korespondencji w sytuacjach, gdy nie jest możliwy jej osobisty odbiór przez adresata. Do tej czynności możliwe jest upoważnienie innej osoby w postaci pełnomocnictwa pocztowego. Pełnomocnictwo pocztowe powinno zostać udzielone przez adresata w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Pełnomocnictwo pocztowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych. Zakres pełnomocnictwa pocztowego został w ustawie ograniczony do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych. Ustawa nazywa tę konstrukcję pełnomocnictwem. Warto jednak zaznaczyć, że nie można pomijać różnic, jakie zachodzą pomiędzy pełnomocnictwem w znaczeniu materialnoprawnym a pełnomocnictwem pocztowym.

Wskazał je Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 22. listopada 2016 r. (sygn. I ACa 898/16). Sąd zauważył bowiem, że pełnomocnictwo pocztowe obejmuje jedynie upoważnienie do czynności technicznej, jakim jest odbiór przesyłki, i nie stanowi pełnomocnictwa do składania ani przyjmowania oświadczeń woli w imieniu mocodawcy. Mocodawca mógłby udzielić pełnomocnikowi pocztowemu dodatkowego umocowania do odbioru oświadczeń woli (pełnomocnictwa biernego). Byłaby to jednak oddzielna czynność, wykraczająca poza zakres pełnomocnictwa pocztowego. 

Co obejmuje pełnomocnictwo pocztowe?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:

  • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa;
  • zakres pełnomocnictwa;
  • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

Pełnomocnictwo pocztowe spełnia doniosłą rolę społeczną i gospodarczą. Polega ona na ułatwieniu korespondencji poprzez stworzenie alternatywnego trybu odbioru, niewymagającego osobistego działania adresata. Znaczenie pełnomocnictwa pocztowego w obrocie wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 30 stycznia 2018 r. (sygn. I UZ 63/17), stwierdzając, że upoważnienie określonej osoby jako pełnomocnika pocztowego do odbioru pism, w tym pism sądowych, jest wiążące nie tylko dla sądu, ale i tej osoby, dlatego doręczenie za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru pism jest doręczeniem skutecznym dla adresata.

Udzielenie pełnomocnictwa

Mocodawcą pełnomocnika pocztowego jest adresat przesyłek lub przekazów pocztowych, natomiast pełnomocnik został wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe jako inna osoba, a zatem może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość (art. 38 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe).

Operator pocztowy może określić w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub regulaminie usług powszechnych inne przypadki, w których może być udzielone pełnomocnictwo pocztowe poza placówką pocztową tego operatora (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe). Przytoczone wymagania uzasadnione są względami bezpieczeństwa obrotu, a zwłaszcza dążeniem do zminimalizowania ryzyka przejmowania przesyłek przez osoby do tego nieupoważnione. Operator pocztowy stwarza tym samym bezpieczny kanał korespondencyjny, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa także na etapie odbierania przesyłek. Do udzielenia pełnomocnictwa pocztowego ustawa nie wymaga jednak ani obecności pełnomocnika, ani wyrażenia przez niego akceptacji dla uzyskiwanych kompetencji.

Odwołanie pełnomocnictwa pocztowego

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Prawo pocztowe pełnomocnictwo pocztowe można odwołać w każdym czasie. Ustawa nie przewiduje jednak dla odwołania tego pełnomocnictwa żadnych wymogów formalnych. Wydaje się jednak, że aby jego odwołanie odniosło oczekiwany skutek, powinno zostać skierowane do operatora pocztowego. Skierowanie takiego oświadczenia wyłącznie do pełnomocnika nie zapobiega bowiem możliwości dalszego odbierania przez niego przesyłek i przekazów.

Opłaty

Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego i jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę, jeżeli opłatę za tę czynność określono w cenniku usług pocztowych lub cenniku usług powszechnych (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe).

Opłata wynosi:

  • 26 zł do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek,
  • 8 zł za każdy miesiąc lub jego część,
  • 6 zł do jednorazowego odbioru określonej przesyłki.

Wzór pełnomocnictwa pocztowego dostępny jest tutaj

chevron-down
Copy link