Pijany rowerzysta może prowadzić samochód

19 lutego 2018
hello world!

Sąd Rejonowy uznał rowerzystę za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i za to na podstawie art. 87 § 1a k.w. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 300 zł. Ponadto na podstawie art. 87 § 4 k.w. w zw. z art. 29 § 1 i 2 k.w. orzekł wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 6 miesięcy.

Kasacja RPO

W dniu 15 lutego 2018 roku Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rowerzysty ukaranego zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Zdaniem SN kasacja okazała się w pełni uzasadniona. Zaskarżony wyrok w punkcie zawierającym rozstrzygnięcie o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został uchylony. W tym zakresie został przekazany do ponownego rozpoznania.

Rzecznik w kasacji między innymi powołał się na inny wyrok Sądu Najwyższego. W nim SN wskazał treść obecnie obowiązującego przepisu art. 87 par. 4 k.w. Zgodnie z nią w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.

W opinii RPO treść środka karnego orzeczono w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem. Stanowiło to jego rażące naruszenie, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia.

Pijany jechał rowerem - może prowadzić samochód

Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy uznał, że rację ma skarżący, gdy twierdzi, że zgodnie z treścią art. 87 § 4 k.w., w wypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

"W obowiązującym stanie prawnym Sąd Rejonowy skazując rowerzystę za wykroczenie polegające na kierowaniu rowerem w stanie nietrzeźwości i orzekając wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, dopuścił się rażącej obrazy art. 87 § 4 k.w." stwierdził Sąd Najwyższy i zaznaczył, że rozpoznając sprawę ponownie Sąd Rejonowy orzeknie w przedmiocie zakazu prowadzenia pojazdów zgodnie z naruszonym przepisem.

Sąd Najwyższy potwierdził tym samym, że sądy nie mogą orzekać zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec osób kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości.

chevron-down
Copy link