Pobyt czasowy i praca – jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

25 listopada 2019
hello world!

Pobyt czasowy i praca, a także związany z nimi wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, stanowią dość popularne zagadnienia w ostatnim czasie. Czas więc rozwiązać kilka problemów z nimi nierozłącznie związanych, a mianowicie podjąć próbę zrozumienia przynajmniej niewielkiej części polskiej administracji.

Drogi obywatelu Ukrainy,

dnia 11 czerwca 2019 roku zniesiono ciążący na Tobie obowiązek posiadania wizy przy podróżowaniu po Unii Europejskiej. Tym samym jeżeli zechcesz odwiedzić Polskę, wystarczy, że posiadasz paszport biometryczny. Pamiętaj jednak, że musisz spełnić podstawowe warunki związane z pobytem na terytorium RP.

Ruch bezwizowy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Każdy cudzoziemiec, który chce pozostać w Polsce dłużej lub gdy zamierza podjąć pracę na terenie RP, powinien złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i wskazać Ci drogę, która z pewnością ułatwi Ci przejście przez administracyjną "męczarnię".


Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Lao Tzu


Pobyt czasowy i praca – czym jest ruch bezwizowy?

By w pełni poznać i zrozumieć, czym jest zezwolenie na pobyt i pracę powinieneś/powinnaś zrozumieć, czym jest ruch bezwizowy. Najprościej mówiąc, jest to brak obowiązku posiadania wizy przez cudzoziemca. Dzięki temu Ty, jako zainteresowana osoba, możesz bez przeszkód przejechać przez granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Musisz jednak pamiętać, że ruch bezwizowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy jedynie przywileju nieposiadania wizy. Tak więc nie oznacza to zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu, które określono w Kodeksie Granicznym Schengen. Jeżeli więc zechcesz przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym powinieneś/powinnaś:

 • posiadać ważny paszport biometryczny,
 • uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
 • posiadać wymagane środki finansowe.

Ponadto nie możesz widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu. Nie możesz także stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ważne! Nie zapomnij, że pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Innymi słowy, możesz przebywać na terenie Polski 3 miesiące w ciągu połowy roku kalendarzowego. Tłumacząc jeszcze prościej, wyobraź sobie to w praktyce. Chcesz przyjechać do Rzeczpospolitej w 2020 roku? Nie ma problemu. Zaczynając od stycznia, możesz u nas przebywać do końca marca. Niestety później musisz wrócić do domu. Na początku lipca jednak znowu możesz wrócić na kolejne 3 miesiące. Drugi powrót powinien nastąpić ostatniego dnia września. Pamiętaj jednak, jeżeli zechcesz zastosować inny podział, że do tych 90 dni wliczają się również Twoje poprzednie pobyty krótkoterminowe, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen. Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Pobyt czasowy i praca – półroczna praca w ramach ruchu bezwizowego

Jako obywatel/ka Ukrainy (lub innego kraju, w którym obowiązuje ruch bezwizowy) możesz w tym czasie wykonywać pracę na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu. Takim może być np.  oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. W wypadku wspomnianego oświadczenia możesz pracować pełne 6 miesięcy bez żadnych przerw.

Ważne! Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został przez Ciebie wykorzystany, ponowny wjazd do RP może nastąpić np. na podstawie wizy długoterminowej.

Z powyższych względów warto żebyś miał/a na uwadze, że prędzej czy później, jeżeli oczywiście zechcesz pozostać w Polsce, będziesz musiał/a złożyć stosowne wnioski. Pierwszym, który może Cię zainteresować będzie zazwyczaj łączny wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jak go wypełnić? Gdzie go złożyć? Jak wygląda proces decyzyjny? Tego dowiesz się już za chwilę.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – kogo dotyczy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest przeznaczony dla każdego cudzoziemca, który ma zamiar wykonywać pracę i jednocześnie przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem realizacji tego zamierzenia musisz złożyć wyżej wspomniany dokument, do którego dołączysz także specjalny załącznik opisujący warunki zatrudnienia, przygotowany przez Twojego przyszłego pracodawcę.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - tutaj

Załącznik do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - tutaj

Ważne! Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia. Okres ten wskazany jest w załączniku, w granicach od 3 miesięcy do 3 lat. Na jego podstawie otrzymujesz kartę pobytu.

Zgodnie z polskim prawem są pewne ograniczenia, co do cudzoziemców, którzy mogą podjąć zatrudnienie na terenie Polski. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę mogą składać osoby, które posiadają:

 • status uchodźcy nadany w RP,
 • aktywną ochronę uzupełniającą w RP,
 • ochronę czasową w RP,
 • zezwolenie na pobyt stały w RP,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne! Zaświadczenie wspomniane powyżej wydawane jest przez Urząd ds. Cudzoziemców. Instytucja oczywiście wyda go, kiedy złożysz odpowiedni wniosek jako osoba zainteresowana ubieganiem się o ochronę międzynarodową.

Oczywiście wskazany powyżej katalog nie jest zamknięty. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowa lista osób, które mogą śmiało składać wnioski do Urzędu ds. Cudzoziemców.

Pobyt czasowy i praca – kto jeszcze może złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogą także złożyć osoby:

a) posiadające zgodę na pobyt:

 • rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w RP;
 • ze względów humanitarnych;
 • tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

b) z obywatelstwem państwa:

 • członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej (Islandia, Norwegia, Liechtenstein);
 • niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

c) towarzyszące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Cudzoziemcowi, który jest obywatelem wyżej opisanych państw.

d) będące zstępnymi (np. dzieci, wnuki) małżonka tego cudzoziemca, jeżeli:

 • nie ma więcej niż 21 lat lub,
 • pozostaje na utrzymaniu tego cudzoziemca lub,
 • pozostaje na utrzymaniu jego małżonka, jak również
 • osoby będące wstępnymi (np. rodzice, dziadkowie) tego Cudzoziemca lub jego małżonka, który pozostaje na utrzymaniu tego Cudzoziemca lub jego małżonka.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – kto jeszcze może go złożyć?

e) wspomniane w art. 19 pkt. 2 i art. 19 pkt 3 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

f) posiadające:

 • zezwolenie na pobyt czasowy (bez zezwolenia na pracę). Jest to tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej (np. członek zarządu spółki z o. o.),
 • Niebieską Kartę UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

g) posiadające zezwolenie na pracę (bez zezwolenia na pobyt) jeżeli jednocześnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie wizy (z wyjątkiem wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe), lub wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
 • na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

Ważne! Powyższy stempel jest skuteczny jedynie wtedy, kiedy bezpośrednio przed złożeniem wniosku cudzoziemiec był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski), lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – podstawowe informacje

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę musisz złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas składania wniosku w urzędzie pobiorą od Ciebie odciski linii papilarnych (odciski palców). Jest to wymóg konieczny, niezbędny do wydania karty pobytu.

Ważne! Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.

Wszystkie dokumenty złożone wraz z wnioskiem musisz złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Nie możesz jednak zrobić tego samodzielnie. Są to dokumenty urzędowe i ich tłumaczenie może być potwierdzone jedynie przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Pobyt czasowy i praca – stempel w paszporcie, cz. I

Jeżeli wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę został złożony w trakcie Twojego legalnego pobytu i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w Twoim dokumencie podróży stempel, który potwierdza złożenie wniosku. Twój pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Ważne! Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia Cię do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.

Zgodnie z art. 108 ustawy o cudzoziemcach, stampilę w paszporcie umieszcza się we wniosku, który

 • został złożony w terminie przewidzianym ustawą, tj. do ostatniego dnia legalnego pobytu,
 • nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie.

Pobyt czasowy i praca – stempel w paszporcie, cz. II

Stampilę można uzyskać w momencie, kiedy osobiście złożysz wniosek, niezależnie od tego, czy posiadasz ważną kartę pobytu, czy wizę. Warunkiem jest oczywiście to, że można bezsprzecznie ustalić, że wniosek złożono podczas Twojego legalnego pobytu. Wiąże się to m.in. z:

 • prawidłowym odczytem stempli przekroczenia granicy,
 • ustaleniem, czy wiza nie jest podrobiona,
 • ustaleniem, czy możesz przebywać w Polsce na podstawie dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen, itp.

Ważne! Stampili w paszporcie, pomimo osobistego złożenia wniosku, nie uzyskają osoby, które składają wniosek w trakcie nielegalnego pobytu.

Jeżeli Twój wniosek został złożony za pośrednictwem poczty, w kancelarii lub biurze podawczym, możesz uzyskać stampilę w paszporcie dopiero po zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku. Innymi słowy, stampilę uzyskasz, gdy sprawa zostanie rozpatrzona pod względem merytorycznym. Jest jednak jeden warunek - musi istnieć możliwość bezsprzecznego ustalenia, że wniosek złożono podczas Twojego legalnego pobytu, o którym wyżej wspomniano.

Ważne! Na podstawie stampili można opuścić terytorium RP do państwa trzeciego. Pamiętaj jednak, że powrót do Polski w takiej sytuacji będzie możliwy dopiero po uzyskaniu stosownej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego, jeśli państwo, którego jesteś obywatelem, zostało objęte ruchem bezwizowym. Szczegółowych informacji na temat zasad przekraczania granic może udzielić Straż Graniczna.

Jeżeli nie otrzymałeś/aś stempla w chwili składania wniosku, jego wstawienie do paszportu będzie możliwe jedynie po dokonaniu rezerwacji wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Otrzymasz link służący do śledzenia statusu sprawy na specjalnej stronie. Będziesz mieć do niego dostęp po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów i udostępnieniu takiej możliwości przez urząd.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – kiedy odmowa wszczęcia postępowania?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. w Urzędzie ds. Cudzoziemców nie rozpatrzą Twojej sprawy, jeśli:

a) przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,

b) przebywasz na terenie RP na podstawie następujących tytułów pobytowych:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych,
 • z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
 • zgody na pobyt tolerowany,
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • azylu,
 • ochrony uzupełniającej
 • ochrony czasowej,
 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

c) ubiegasz się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,

d) jesteś zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,

e) odbywasz karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,

f) masz obowiązek powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,

g) masz obowiązek opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia:

 • wizy Schengen,
 • wizy krajowej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jak również przy
 • odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • cofnięciu zgody na pobyt tolerowany,

stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona.

h) przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (chyba że ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną).

Pobyt czasowy i praca – odmowa, umorzenie albo cofnięcie zezwolenia

Musisz opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia Ci zezwolenia na pobyt czasowy lub decyzja o cofnięciu posiadanego przez Ciebie zezwolenia stała się ostateczna. Jest to równoznaczne z tym, że minął termin na wniesienie odwołania, a Ty tego odwołania nie złożyłeś lub zrzekłeś się prawa do jego wniesienia. Dzieje się tak w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została Ci doręczona, chyba że jesteś uprawniony/a do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Ważne! Jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, masz obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił Ci tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Innymi słowy, nawet jeśli otrzymasz zezwolenie, a po jakimś czasie zostanie ono z uzasadnionych powodów odwołane, to masz obowiązek powiadomić o tym wojewodę. Taki wymóg powstaje w chwili, kiedy zezwolenia udzielił Ci Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji.

Zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Informację powinieneś/powinnaś złożyć w formie pisemnej, przez Biuro Podawcze lub pocztą. Pamiętaj, że uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt czasowy i praca – kto jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

Zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest cudzoziemiec, który:

a) posiada w RP zezwolenie na pobyt czasowy w celu:

 • kształcenia się na studiach,
 • prowadzenia badań naukowych,

b) posiada w RP zezwolenie na pobyt czasowy jako członek rodzin obywateli RP i cudzoziemców posiadających zezwolenie na pracę i pobyt (tylko w sytuacji gdy decyzja została wydana w oparciu wskazany artykuł ustawy) lub ci, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi i po uwolnieniu przebywają na terenie RP.

c) stał się małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, który posiada:

 • zezwolenie na pobyt i pracę, lub
 • status uchodźcy nadany w RP, lub
 • ochronę uzupełniającą RP, lub
 • zezwolenie na pobyt stały w RP,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 • zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • ochronę czasową w RP, lub
 • zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; lub
 • jest ofiarą handlu ludźmi i po uwolnieniu przebywa na terenie RP.

d) jest pod opieką polskiego obywatela lub cudzoziemca i nie ukończył wieku 21 lat lub pozostaje na jego utrzymaniu. Cudzoziemiec opiekujący się takim dzieckiem powinien spełniać kryteria podane powyżej.

e) posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP udzielone na podstawie tzw. łączenia rodzin;

f) przebywa na terytorium RP na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub

g) posiada ważną Kartę Polaka;

Zwolnienie z zezwolenia na pracę – delegacja

h) jest uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

i) ma możliwość wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia przez wzgląd na umowy międzynarodowe lub odrębne,

Pobyt czasowy i praca – przywileje obywateli Ukrainy

Zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest także cudzoziemiec, który jest obywatelem:

 • Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Ważne! Cudzoziemcy będący obywatelami powyższych państw mogą wykonywać pracę w takim stanie jedynie przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie ma znaczenia liczba pracodawców, którzy powierzyli Ci wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem tej aktywności Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Musi on jednak określić:

 • nazwę zawodu,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • datę rozpoczęcia
 • okres wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,
 • informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy,

Pracodawca ma także obowiązek zapoznania się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Pobyt czasowy i praca – dodatkowe informacje dot. obywateli Ukrainy

Oznacza to, że cudzoziemcy z powyższych krajów mogą podjąć pracę w Polsce bez zezwolenia, jeżeli:

 • pracodawca zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (na okres maksymalnie 6 miesięcy),
 • cudzoziemiec posiada aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli przebywasz poza granicami Polski i nie posiadasz dokumentów pobytowych (wiza lub zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy), pracodawca rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia Ci wykonywania pracy, po czym wysyła Ci je. Wówczas, na podstawie oświadczenia, możesz ubiegać się w polskiej placówce dyplomatycznej o wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres Twojego zatrudnienia bez zezwolenia na podstawie zarejestrowanego oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli pracowałeś/aś już na podstawie oświadczenia, to kolejne Twoje zatrudnienie na podstawie oświadczenia, może nastąpić dopiero po upływie 6-miesięcznego okresu karencji. Pracodawca składający oświadczenie o zamiarze powierzenia Ci pracy może wskazać w nim maksymalnie okres roczny, przy czym Ty na podstawie oświadczenia nie możesz pracować dłużej niż 6 miesięcy.

Przywileje cudzoziemców – kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na pracę, cz. I

Dla innych cudzoziemców również istnieją przywileje. Powierzenie takiej osobie wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:

a) prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;

b) będących:

 • nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;
 • członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy wykonują pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będący cudzoziemcami delegowanymi do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
 • stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji;
 • duchownymi, członkami zakonów lub innymi osobami, którzy wykonują pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku Państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego, lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych, a także którzy wykonują pracę w ramach pełnienia funkcji religijnej w innych podmiotach, na podstawie skierowania przez właściwy organ kościoła lub innego związku wyznaniowego albo jego osoby prawnej;
 • absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;

Przywileje cudzoziemców – kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na pracę, cz. I

Powierzenie zainteresowanym wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:

c) wykonujących:

 • indywidualnie lub w zespołach usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku kalendarzowym;
 • wykonujących, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodami sportowymi;
 • pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej, skierowanymi przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową;
 • pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych;

d) wygłaszających do 30 dni w roku kalendarzowym okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej;

e) uczestniczących w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.

Przywileje studentów – kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na pracę?

Sprawa dotyczy studentów:

 • studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uczestników studiów stacjonarnych,
 • wykonujących pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów,
 • wykonujących pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia
 • szkół wyższych lub będących uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej;

Przywileje delegowanych pracowników – kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na pracę?

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dotyczy także cudzoziemców delegowanych na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu:

 • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dostarczonych kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem,
 • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego,
 • przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w zakresie jego obsługi lub użytkowania,
 • montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu;

Ważne! Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:

 • wykonujących pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z pełnioną funkcją lub
 • uprawnionych na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.

Pobyt czasowy i praca – niezbędne dokumenty, cz. I

W celu złożenia poprawnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś/powinnaś przygotować:

a) 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:

 • wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (do edycji),
 • załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca! do edycji);

b) 4 aktualne kolorowe fotografie o następujących właściwościach:

 • nieuszkodzone,
 • o wymiarach 45x35 mm,
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,
 • mające dobrą ostrość,
 • pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • twarz ma zajmować 70-80% fotografii,
 • fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Ważne! Jeżeli masz wrodzoną lub nabytą wadę narządu wzroku, możesz dołączyć fotografię przedstawiającą Cię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku musisz także dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, a w przypadku ich braku - oświadczenie o niepełnosprawności.

Ważne! Jeżeli nosisz nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania możesz dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile Twój wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku musisz dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

c) ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu);

d) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Pobyt czasowy i praca – niezbędne dokumenty, cz. II

Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postępowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów zostaniesz wezwany/a do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Ponadto musisz złożyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana.

Uwaga! Dołączenie wszystkich dokumentów wymienionych wyżej i tych wspomnianych w dalszej części artykułu do wniosku, przy jego składaniu, może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany/a do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Informacja od starosty – kiedy nie trzeba (okres 3-letni)

W przypadkach wskazanych poniżej pracodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na Twoją pracę bez konieczności wcześniejszego uzyskania informacji starosty w następujących przypadkach:

a) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

b) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Ważne! W rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Twój pobyt na terenie RP uznaje się za nieprzerwany jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy

Informacja od starosty – kiedy nie trzeba (przesłanki inne niż czasowe) cz. I

c) posiadasz upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) jesteś obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, który wykonuje pracę pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

e) jeżeli jesteś trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

f) posiadasz zawód lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

g) wykonujesz pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Informacja od starosty – kiedy nie trzeba (przesłanki inne niż czasowe) cz. II

h) jesteś obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • wpisanego do ewidencji oświadczeń,
 • posiadającego umowę o pracę,
 • posiadającego dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).

Ważne! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!

i) jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, np. jako absolwenci polskich uczelni, studiów stacjonarnych, pod warunkiem złożenia dokumentów potwierdzających ten fakt (np. dyplom ukończenia studiów),

j) posiadasz następujące dokumenty:

 • potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Prokurent i członek zarządu – jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć?

Jeśli pełnisz funkcję prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinieneś dodatkowo złożyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Pobyt czasowy i praca – rejestracja przez kalendarz internetowy

Kompletny wniosek, wraz z odciskami palców, możesz złożyć wyłącznie podczas umówionej wizyty. Wtedy też składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem. W tym samym momencie możesz uzyskać stempel w paszporcie. Musisz jednak pamiętać, żeby zachować termin na złożenie wniosku. Ponadto nie mogą zachodzić żadne wątpliwości co do legalności Twojego pobytu w Polsce. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinieneś/powinnaś złożyć najpóźniej ostatniego dnia Twojego legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Istnieje możliwość umówienia się na złożenie wniosku poprzez kalendarz internetowy. Instrukcja obsługi kalendarza internetowego - tutaj

 Miejscem składania wniosków jest:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydziału ds. Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

pokój nr 14 i pokój nr 16 (parter)

stanowisko nr 10 lub stanowisko nr 11

godziny przyjęć:

poniedziałek godz. 10:00-17:30,

wtorek - piątek godz. 8:00-15:00


Pobyt czasowy i praca – zasady rejestracji wizyt w kalendarzu internetowym

Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z kalendarza internetowego, to jesteś zobowiązany/a do zapoznania się z regulaminami kolejek i zasadami przetwarzania danych osobowych oraz musisz je zaakceptować. Każda z osób, która jest zapisana w systemie internetowej rezerwacji, powinna stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko.

Uwaga! Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.

Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na adresy internetowe podane na stronie kalendarza. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku. Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk numerka ze strony kalendarza lub maila potwierdzającego.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jak poprawnie zarejestrować?

W związku z licznymi błędami w wypełnianiu kalendarza internetowego Urząd ds. Cudzoziemców przygotował objaśnienia dla poszczególnych rubryk:


 • Imię/Imiona - zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • Nazwisko - zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • Data urodzenia - zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • Obywatelstwo - zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • Pobyt w Polsce na podstawie - rodzaj tytułu pobytowego zgodnego ze stanem faktycznym, na którym cudzoziemiec przebywa w Polsce.
 • Jeżeli wybrano inne - pobyt nielegalny, pobyt w ruchu bezwizowym lub -  gdy wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną i cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP - należy wpisać: wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa za granicą.
 • Seria i numer tytułu pobytowego - seria i numer karty pobytu, wizy wydanej przez władze RP lub innego państwa Schengen, jeśli cudzoziemiec przebywa w ruchu bezwizowym, nielegalnie lub za granicą, a wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną - należy wpisać serię i numer paszportu lub dokumentu podróży - z zaznaczeniem, że jest to paszport.
 • Wydany przez (dotyczy tytułu pobytowego) - organ wydający wizę/kartę, lub - w przypadku paszportu - organ wydający paszport.
 • Imię i nazwisko pełnomocnika w sprawie - imię i nazwisko pełnomocnika występującego w sprawie wnioskodawcy, jeśli nie występuje pełnomocnik - należy wpisać ,,nie dotyczy”.
 • Numer telefonu kontaktowego - numer telefonu kontaktowego cudzoziemca lub pełnomocnika.
 • Rodzaj składanego wniosku - należy wybrać właściwy wniosek.
 • Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacja - przed akceptacją musisz zapoznać się z regulaminem rezerwacji internetowych, dostępnym na stronie internetowej urzędu. Brak akceptacji regulaminu będzie skutkować usunięciem rezerwacji.

Pobyt czasowy i praca – rejestracja przez e-mail

Powinieneś/Powinnaś wiedzieć, że istnieje możliwość rejestracji drogą elektroniczną dla małżeństw i dzieci, a także rejestracja członków Twojej rodziny, którzy do Ciebie dołączają, by przebywać wspólnie na terytorium RP.

Adres e-mail, z którego można skorzystać - wniosekrodzina@mazowieckie.pl.

Dzięki tej skrzynce pocztowej możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie

Ważne! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej. Z tego powodu umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt na podany adres mailowy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny. Powyższe drogi są jednymi sposobami umówienia wizyty na złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na Twój pobyt, jak również członków Twojej rodziny.

Pobyt czasowy i praca – zasady rejestracji wizyt przez e-mail

W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami, mianowicie:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój numer paszportu,
 • posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny),
 • okres Twojego legalnego pobytu.
 • imiona i nazwiska członków Twojej rodziny, dla których składasz wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu
 • Twój numer telefonu kontaktowy oraz imię i nazwisko Twojego pełnomocnika.

Ważne! W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym terminie dostępnym w Urzędzie ds. Cudzoziemców, celem złożenia odpowiednich wniosków. O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku.

Zwróć uwagę na swoje dane. Istotne jest, by zostały one podane bez najmniejszych błędów. Wszystko musi być zgodne z prawdą. Niepełne dane uniemożliwiają Twoje zapisanie. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji powinna stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko. Jeżeli spóźnisz się więcej niż 5 min, możesz spotkać się z odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie. Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk maila potwierdzającego.

Pobyt czasowy i praca – rejestracja poprzez Centrum Wielokulturowe

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę można złożyć w:


Centrum Wielokulturowe

ul. Jagiellońska 54

(przystanek komunikacji miejskiej - pl. Hallera)

03-463 Warszawa

wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem: 22 32 58 900

telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-12.00.


Ważne! Składając wniosek w ten sposób, cudzoziemiec od razu otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosków oraz do złożenia odcisków palców.

Pobyt czasowy i praca – rejestracja za pośrednictwem biura podawczego

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę można złożyć bez umawiania, za pośrednictwem poczty albo biura podawczego w siedzibie Wydziału lub w delegaturze. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku nie są pobierane odciski palców, a składane dokumenty nie są weryfikowane za zgodność z oryginałem. Nie ma również możliwości wbicia stempla w paszporcie, potwierdzającego złożenie wniosku.

Postępowanie wszczynane jest dopiero po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni. Wydłuża to również czas oczekiwania na podjęcie decyzji w sprawie. Szczegóły u dołu strony.

Miejsca składania wniosków:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydział ds. Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

stanowisko nr 8 po pobraniu biletu ,,A” (stanowisko znajduje się na parterze)

godziny przyjęć:

poniedziałek: 10:00-17:30,

wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

lub

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście z oznaczeniem F (od Al. Solidarności)

godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Pobyt czasowy i praca – rejestracja w delegaturze lub pocztą

Istnieje również możliwość składania wniosków w specjalnych delegaturach:

 • w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293 (godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00)
 • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, II piętro, pokój 208 (godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00)
 • w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109 (godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00)
 • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12 (godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00)
 • w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66 (godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00)

Pocztą, na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa


Ważne! Jeżeli składasz wniosek przez biuro podawcze lub pocztą - Twój wniosek "z automatu" nie jest kompletny, jest obarczony brakami formalnymi, które uniemożliwiają rozpoczęcie postępowania (np. okazanie oryginału paszportu).

Przygotuj się na dłuższy okres oczekiwania na rejestrację i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (około 2-3 miesięcy, czas oczekiwania na pierwsze wezwanie może zależeć od ilości złożonych wniosków). O numerze sprawy dowiesz się poprzez sms. Login i hasło do elektronicznego sprawdzania statusu sprawy otrzymasz wraz z pierwszym wezwaniem. Braki formalne, do których uzupełnienia Cię wezwą, należy złożyć w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Jeśli złożysz braki formalne, są one analizowane pod kątem prawidłowości złożonych dokumentów, jak i terminu ich złożenia, co wiąże się z oczekiwaniem na zwrotne potwierdzenie odbioru lub wszczęciem procedury reklamacyjnej – ten etap zajmuje kolejne 2 miesiące. Dopiero po weryfikacji formalnej sprawa może zostać rozpatrzona merytorycznie.

Po wysłaniu zapytania do organów opiniujących (Straży Granicznej, Policji, ABW), wyznaczany jest termin rozstrzygnięcia sprawy i wystawiane jest wezwanie do uzupełniania dokumentów. Opiniowanie trwa 30 dni i może zostać przedłużone do 60 dni. Złożenie kompletu dokumentów pozwala na szybsze procedowanie wniosku,

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – opłaty

a) 440 zł w momencie złożenia wniosku na konto:


Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

Nr konta bankowego: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038


Podanie o zwrot opłaty skarbowej (440 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania powinieneś/powinnaś kierować do Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy na ul. Nowogrodzkiej 43.

Ważne! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwrot opłaty nie przysługuje.

b) za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa

Nr konta bankowego: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000


Ważne! Podanie o zwrot opłaty za wydanie karty pobytu (25 lub 50 zł) możesz składać w Biurze Podawczym. Istnieje również opcja skorzystania z opcji wysłania podania za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie karty pobytu (25 lub 50 zł).

Pobyt czasowy i praca – jak długo trzeba czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Postępowanie wszczyna się po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE wojewoda zasięga informacji, czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobyt na tym terytorium stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja, Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają do 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Termin ten można wydłużyć do 60 dni.

W trakcie prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 7 kpa, z urzędu lub na wniosek stron podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W każdym przypadku brane są pod uwagę zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes obywateli. Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu.

Z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia pobytowe występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych. Konsekwencją są mniej terminowo prowadzone postępowania administracyjne, w związku z czym termin na podjęcie decyzji może ulec przedłużeniu.

Pobyt czasowy i praca – braki formalne wniosku

Można również otrzymać wezwanie wystawione na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Może chodzić o:

 • kserokopię paszportu wraz z oryginałem do wglądu,
 • uzupełnienie wniosku we wskazanych częściach,
 • załącznik nr 1 do wniosku,
 • osobiste stawiennictwo.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście, okazując otrzymane pismo w:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

pokój nr 25

stanowisko nr 14 (po pobraniu biletu z literą ,,C”)


Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie podanym w wezwaniu (licząc dni wolne od pracy). W wypadku nieuzupełnienia we wskazanym terminie wszystkich wymaganych dokumentów bądź uzupełnienia nieprawidłowych wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Pamiętaj, że możesz złożyć pisemną prośbę o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku w następujących przypadkach:

 • w wypadku uchybienia terminu wskazanego w wezwaniu,
 • w przypadku otrzymania zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Ważne! Składając prośbę o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku, należy spełnić łącznie 4 przesłanki:

 • wniesienie pisemnej prośby o przywrócenie terminu (wraz z oryginalnym, czytelnym podpisem),
 • wniesienie prośby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ustania powodu, dla którego niemożliwe było dostarczenie dokumentów w  wymaganym terminie,
 • pisemne wyjaśnienie w treści prośby o przywrócenie terminu powodu nieuzupełnienia wskazanych w wezwaniu dokumentów w wymaganym terminie,
 • złożenie wraz z prośbą o przywrócenie terminu wymaganych dokumentów wskazanych w wezwaniu (łącznie z potwierdzeniem osobistego stawiennictwa).

Uwaga! Prośbę o przywrócenie terminu wraz z wymaganymi dokumentami można także złożyć we wskazanym wyżej pokoju. Pamiętaj, że nr pomieszczenia to - 25. Nie zapomnij też o pobraniu biletu z literą ,,C". Podczas wizyty należy okazać otrzymane zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Pobyt czasowy i praca – gdzie uzupełnić braki formalne wniosku?

Uzupełnienie brakujących dokumentów bądź pismo z prośbą o przywrócenie terminu razem z wymaganymi dokumentami można również złożyć za pośrednictwem:


Biuro Podawcze 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

stanowisko nr 8, po pobraniu biletu z literą ,,A” (stanowisko znajduje się na parterze)

lub

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście z oznaczeniem F (od Al. Solidarności)


Składane w ten sposób dokumenty nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.

Pobyt czasowy i praca – braki materialne wniosku i ich uzupełnianie

W trakcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt Urząd może wezwać Cię do uzupełnienia dokumentów. Oczywiście chodzi jedynie o te, które są niezbędne do potwierdzenia okoliczności wskazanych we wniosku. Dokumenty powinieneś/powinnaś złożyć w terminie wskazanym w piśmie. W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Uzupełnienie brakującej dokumentacji następuje osobiście lub przez pełnomocnika w:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

pokój nr A08

stanowisko nr 18


Uzupełnienie możesz złożyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem kalendarza internetowego. Ten zaś jest dostępny poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy. Link przekierowuje bezpośrednio do kolejki, w której można uzyskać bilet z literą ,,B”; nie jest on dostępny w biletomatach w siedzibie Wydziału.

Ważne! Podczas umówionej wizyty możesz złożyć wyłącznie dokumenty w konkretnej sprawie.

Login i hasło do aplikacji otrzymałeś/aś w momencie składania wniosku w Urzędzie. Jeżeli wysłałeś/aś wniosek pocztą, login i hasło otrzymasz wraz z pismem wzywającym do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli nie posiadasz loginu i hasła, możesz je uzyskać, wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy.

Zobacz również:

Link do aplikacji

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dokumenty w języku obcym

W postępowaniu administracyjnym kopia dokumentu nie stanowi dowodu, należy przedstawiać oryginały dokumentów lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Uzupełniając dokumenty, musisz okazać:

 • wezwanie,
 • potwierdzenie rejestracji,
 • oryginały wymienionych dokumentów wraz z ich kopiami celem załączenia do akt sprawy.

Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.

Oryginały dokumentów, bądź ich kopie potwierdzone notarialnie, mogą być także składane bez umawiania za pośrednictwem:


Biuro Podawcze 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

lub

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście z oznaczeniem F (od Al. Solidarności)


Ważne! Składane w ten sposób dokumenty nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Nie ma możliwości uzupełnienia braków materialnych, pobierając bilet z literą „C”. W tym samym miejscu można składać dodatkowe dokumenty bez wezwania (np. informację o zmianie adresu do korespondencji).

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z  otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pamiętaj, żeby uczynić to za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Wszystko musi się odbyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga! Jeśli nie wniesiesz odwołania w tym terminie, decyzja będzie ostateczna.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej:


Biuro Podawcze 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

stanowisko nr 8, po pobraniu biletu z literą ,,A” (stanowisko znajduje się na parterze)

lub

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście z oznaczeniem F (od Al. Solidarności)


Ważne! Do pisma z odwołaniem mogą być dołączone dokumenty, uzasadniające wskazane w nim okoliczności.

Jeśli wojewoda nie uwzględni odwołania i nie zmieni decyzji, odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 7 dni. Tę informację znajdziesz na swoim koncie w aplikacji do śledzenia statusu sprawy.

Pobyt czasowy i praca – kto prowadzi tryb odwoławczy?

Postępowania odwoławcze prowadzi:


Urząd ds. Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa


Tam należy kierować ewentualne zapytania oraz składać dodatkowe dokumenty. Powinieneś/Powinnaś dostać list dot. tej decyzji.

Uwaga! Musisz opuścić terytorium RP w terminie 30 dni. Termin liczony jest od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stała się ostateczna.

Stempel w paszporcie cudzoziemca potwierdza legalność jego pobytu również w trakcie postępowania odwoławczego.

Ważne! Postępowanie odwoławcze może trwać nawet kilka miesięcy.

Organ II instancji może:

 • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
 • uchylić w części lub całości decyzję,
 • umorzyć postępowanie odwoławcze,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 44 kpa, w wypadku niepodjęcia wysłanej pocztą przesyłki z decyzją i jej zwrotu do Urzędu pismo uznaje się za doręczone. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od pierwszej próby doręczenia (awizo). Od tej daty liczone są również terminy na wniesienie odwołania i opuszczenie terytorium RP. Uzyskanie w późniejszym terminie duplikatu decyzji nie powoduje wznowienia tych terminów!

Decyzje w trybie przewidzianym w art. 132 kpa są uchylane lub zmieniane w wyjątkowych sytuacjach. Mowa tu w szczególności o sytuacjach, w których dokumenty zostały załączone przed wydaniem decyzji, ale nie zostały załączone do akt lub nastąpiło ewidentne niedopatrzenie ze strony organu. W pozostałych wypadkach odwołanie przesyłane będzie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w trybie przewidzianym w art. 133 kpa.

chevron-down
Copy link