Podwyższenie ryczałtu od najmu powinno zainteresować podatników ogólnymi zasadami opodatkowania

W 2018 r. wprowadzony został roczny limit kwotowy w wysokości 100.000 zł warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5%. Powyżej tej kwot zastosowanie znajdzie nowa stawka ryczałtu w wysokości 12,5%. Nowe przepisy powinny zwrócić uwagę podatników, że w niektórych sytuacjach bardziej się opłaca opodatkować najem na zasadach ogólnych niż ryczałtem.

Ogólne zasady opodatkowania

Dochody (przychody) z najmu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Zgodnie z ustawą o PIT dochody z najmu są ujmowane jako oddzielne źródło przychodów i podlegają opodatkowaniu z mocy prawa stawką 18% oraz 32% (w zakresie nadwyżki ponad kwotę dochodów 85.528 zł). Opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatnik podlega z mocy prawa. Oznacza to, że podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia w urzędzie skarbowym w tym zakresie.

Ryczałt od przychodów z najmu

Obok zasad ogólnych, podatek od przychodów z najmu nieruchomości może być również rozliczany według ryczałtu ewidencjonowanego. Zgodnie z art. 6 ust 1a. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wybór ryczałtowej formy opodatkowania wymaga złożenia stosowanego oświadczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Opodatkowanie najmu ryczałtem ewidencjonowanym zyskało na popularności w 2010 r., kiedy nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, spowodowała ujednolicenie stawki podatkowej od przychodów z najmu. Przed zmianą, w przypadku gdy wysokość przychodów z tytułu najmu przekraczała w skali roku 4.000 Euro, stawka podatkowa wynosiła 20% nadwyżki ponad tę kwotę. Do końca 2017 r. zryczałtowany podatek wynosił 8,5% od przychodów z najmu niezależnie od wysokości przychodów, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tej formy opodatkowania.

Amortyzacja mieszkania

Wynajmujący powinni zwrócić uwagę, że są sytuacje, w których bardziej się opłaca skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych niż z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W najmie na zasadach ogólnych istnieje możliwość zastosowania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia wynajmowanej nieruchomości (nie ma tutaj znaczenia, czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą czy też nie).

W przypadku istnienia możliwości skorzystania przez podatnika z amortyzacji przyspieszonej, bardziej się opłaca skorzystać z opodatkowania najmu na zasadach ogólnych. Przesłanki skorzystania z amortyzacji przyspieszonej są następujące:

  • przed dniem zakupu mieszkanie było używane przynajmniej przez 5 lat,

  • przed wprowadzeniem mieszkania do ewidencji środków trwałych dokonane zostały ulepszenia, których łączne koszty wyniosły co najmniej 30% jego wartości początkowej.