Podział majątku między małżonkami a podatek

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.08.2017 r. o sygnaturze akt II FSK 1937/15 nie każda operacja związana z nieruchomościami należącymi do majątku małżonków musi wywoływać negatywne skutki podatkowe.

Orzeczenie NSA dotyczy sprawy małżeństwa, w którym w 2003 roku małżonkowie rozszerzyli wspólność na wszystko, co zostało nabyte jeszcze przed powstaniem wspólności ustawowej, w tym także domu kupionego przez męża przed ślubem.

Po rozwodzie, który nastąpił w 2013 roku, w wyniku podziału majątku wspólnego, po spłacie na rzecz byłej żony – właścicielem domu ponownie stał się podatnik. Po kilku miesiącach sprzedał dom oraz zapytał czy sprzedaż nieruchomości podlegała PIT.

Konsekwencje dwukrotnego nabycia

Fiskus stwierdził, że nabycie nastąpiło dwukrotnie ( w 1998 oraz 2013 roku). Z tego wynikałoby, że od części nabytej po rozwodzie podatnik musi rozliczyć PIT. Urząd Skarbowy uznał, że transakcja nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta.

Z tą tezą nie zgodził się ani WSA w Poznaniu, ani NSA. Zgodnie z ich stanowiskiem w tej sprawie nie można mówić o ponownym nabyciu domu. Nie można uznać bowiem w tym przypadku, iż jeden małżonek zbywa, a drugi nabywa rzecz.  Wspomniany pięcioletni termin nie może być zatem liczony od 2013 roku, ale zgodnie z datą pierwotnego nabycia – od roku 1998. Małżeński majątek wspólny jako współwłasność łączna jest niepodzielny.