Powtórka przed egzaminem – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

7 września 2020
hello world!

Do egzaminu wstępnego zostały niecałe trzy tygodnie, ale nie zrażamy się! Dziś szybka powtórka z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców;
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane sądami rejestrowymi.

Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

 • wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 • urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
 • dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego z oddziałami przy sądach rejestrowych utworzona została przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia. Zadaniami CIKRS są:

 • prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek;
 • udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu;
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym;
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.

Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – katalog dokumentów spółek

Katalog dokumentów spółek obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:

 • akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
 • teksty jednolite dokumentów wymienionych wyżej;
 • uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
 • o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o ich rezygnacji;
 • roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych. Dokumenty z repozytorium udostępniane są natomiast bezpłatnie.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – przeglądanie akt

Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się:

 • za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych;
 • w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – złożenie wniosku o wpis

Wpis do Rejestru następuje na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wnioskodawca bez wezwania uiszcza stosowną opłatę od wpisu. Jeśli wpis podlega ponadto ogłoszeniu w MSiG należy również uiścić opłatę od ogłoszenia.

Wnioski składane drogą elektroniczną należy opatrzyć:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym albo
 • podpisem osobistym.

Wniosek nieprawidłowo wypełniony podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku można go natomiast ponownie złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się jednak, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Jeżeli adres do doręczeń tych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd rozpoznaje wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców

Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się następujące podmioty:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 • inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru;
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr stowarzyszeń

Wpisy w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do tego rejestru wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli podmiot wpisany do tego rejestru podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przeczytaj również:
Stowarzyszenie - wszystko, co warto o nim wiedzieć

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr dłużników niewypłacalnych

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.

Sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisów:

 • z urzędu – gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości,
 • na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych – gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych wykreśla się automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.

Egzamin z 2019 roku

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru przedsiębiorców – między innymi – nie podlegają:

A. spółki europejskie,

B. spółdzielnie europejskie,

C. spółki cywilne.

Odpowiedź: C (art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Egzamin z 2018 roku

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy:

A. orzeka o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego,

B. wzywa ten podmiot do podjęcia uchwały co do dalszego jego istnienia pod rygorem grzywny w celu przymuszenia,

C. zarządza wykreślenie tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego bez orzekania o jego rozwiązaniu.

Odpowiedź: A (art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą:

A. podmiot ten nigdy nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców,

B. podmiot ten podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

C. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się jedynie wzmiankę o prowadzeniu przez ten podmiot działalności gospodarczej.

Odpowiedź: B (art. 50 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym)

Egzamin z 2017 roku

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis dłużnika będącego osobą fizyczną do rejestru dłużników niewypłacalnych dokonywany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko tej osobie fizycznej następuje:

A. z chwilą wydania postanowienia w przedmiocie wpisu przez sąd rejestrowy,

B. po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu,

C. z chwilą doręczenia dłużnikowi postanowienia w przedmiocie wpisu.

Odpowiedź: B (art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym)

chevron-down
Copy link