Nowelizacja prawa lokatorskiego

20 lutego 2018
/

16 lutego 2018r. weszła w życie nowelizacja prawa mająca na celu wydłużenie okresu ponoszenia przez gminę odpowiedzialności zapewnienia najemcom prawa do lokalu socjalnego. Celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej, szczególnie dla najuboższych.

Czym jest lokal socjalny?

Jest to lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na swój stan techniczny i znajdujące się w nim wyposażenie (może być o obniżonym standardzie). Powierzchnia ww. miejsca nie może być mniejsza niż 10m2 (lokal jednoosobowy) i odpowiednio zwiększony, proporcjonalnie do liczby domowników o 5m2 dla każdego.

Warto również zapoznać się z pojęciem publicznego zasobu mieszkaniowego. Są to lokale wchodzące w skład budynków gminnych lub  stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych, które do nich przynależą oraz Skarbu Państwa.

Dodatkowy rok odpowiedzialności

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja prawa uktualnia ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz wprowadza zmiany w Kodeksie cywilnym. Ma to na celu wydłużenie (do dnia 31grudnia 2019r.) okresu, kiedy to gmina jest zobowiązana do zapewnienia lokalu socialnego, jak również pokrycia kosztów przeprowadzki, gdy jest ona spowodowana koniecznością remontu lub wyburzenia budynku należącego do gminy, a który jednocześnie był czyimś miejscem zamieszkania.

Przed zmianą ww. obowiązek był ustalony na koniec 2017r. (31 grudnia 2017r). Warunkiem zapewniającym prawo do lokalu socjalnego było opłacanie przez najemcę czynszu tytułem najmu w dniu 9 lipca 2001r. (dzień przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz dzień przed zmianą Kodeksu cywilnego w ww. zakresie). Nowa nowelizacja prawa odnosi się do sytuacji, kiedy wypowiedzenie najmu nastąpi przed datą 31 grudnia 2019r.

Komu przysługuje mieszkanie socjalne?

Gmina ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, jeżeli będzie to konieczne. Istnieją jednak grupy osób, którym Sąd w żadnym wypadku nie może odmówić tego prawa. Są to:

  1. Kobiety w ciąży
  2. Małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni oraz osoby sprawująceopiekę nad wymienionymi osobami i wspólnie z nimi zamieszkujący
  3. Obłożnie chorzy
  4. Emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
  5. Osoby bezrobotne (należy posiadać status bezrobotnego)
  6. Osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy (chyba, że mogą zamieszkać w innym lokalu niż ten dotychczas używany)

Sąd w momencie orzekania o przyznanie lokalu socjalnego, nie może dokonać eksmisji domowników do czasu, aż gmina złoży swoją ofertę zawarcia umowy najmu ww. lokalu, co zapewnia nowelizacja prawna. Czynsz za korzystanie z niego nie może przekroczyć połowy najniżej stawki obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym.