Programu rozwoju elektromobilności - wnioskowanie o dotacje od 15 października

11 października 2018
hello world!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządowych. Celem programu jest pomoc samorządom terytorialnym w realizacji polityki elektromobilności. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Średnie i małe miasta już od 15 października będą mogły starać się o dotacje w wysokości 50 tys zł, duże miasta 100 tys zł.

Jak wykorzystać otrzymane środki?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy dotacje samorządom na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności. Samorządy określą jak zamierzają zrealizować cele Programu Rozwoju Elektromobilności ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do oceny zaliczane będzie:

  • realność założonego harmonogramu działań, których celem będzie wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności,
  • innowacyjność rozwiązań,
  • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych taboru i infrastruktury transportowej,
  • wpływ strategii na polepszenie jakości powietrza.

Realizacja Programu Rozwoju Elektromobilności przewidziana jest na lata 2018-2019. Bezzwrotne dotacje będą przeznaczone na zaplanowanie stu strategii.

Do kiedy można składać wnioski?

Powiaty, gminy i ich związki mogą składać wnioski o dotacje od 15 października do 7 grudnia 2018 roku. Wnioski należy wysyłać w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Gdy samorząd nie dysponuje podpisem elektronicznym, oprócz złożenia wniosku elektronicznie, musi złożyć do NFOŚiGW wygenerowany z GWD wydruk wniosku. Na jego pierwszej stronie musi się znajdować kod kreskowy. Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy oświadczenia. Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, pocztą lub kurierem. Adres na jaki należy wysyłać wnioski:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                          ul. Konstruktorska 3A                                                                                                                                      02-673, Warszawa

Jaka będzie wysokość dotacji?

Wysokość dotacji, na jaką będą mogły liczyć samorządy będzie zależała od ich wielkości. Małe i średnie miasta będą mogły się starać o dotacje w wysokości do 50 tys zł. Duże miasta maksymalnie dostaną 100 tys. Inne jednostki samorządu terytorialnego wysokość dotacji będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od liczby mieszkańców. Każdy samorząd, który złoży wniosek ma szansę otrzymać dotację do 100% kosztów.

Należy zaznaczyć, że każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dotację. Samorząd nie uzyska dofinansowania na przedsięwzięcia, na które już dostał dotacje z NFŚOiGW w ramach innych programów.

 

 

chevron-down
Copy link