Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Przesadzenie jako forma usunięcia drzewa

Spis treści
rozwiń spis treści

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 r. – w zakresie przedmiotowym pojęcia „usunięcie drzew” mieści się również ich przesadzenie (bez względu na to, czy jest ono dokonywane w granicach tej samej nieruchomości, czy też nie). Usunięcie drzewa oznacza zarówno jego całkowite zniszczenie, jak i przesadzenie w inne miejsce z naruszeniem żywotności.

Kary pieniężne za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia

Stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara, o której mowa powyżej, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. Kara odnosi się również do innego podmiotu, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 1 ustawy administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1.

Przeczytaj więcej na temat usunięcia drzewa na własnej posesji:
Wycinka drzew na własnej posesji? Zezwolenie albo grzywna!

Usunięcie drzewa lub krzewu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu nie podzielił prezentowanej przez skarżącą wykładni art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wedle tej wykładni przez pojęcie „usunięcie drzewa lub krzewu” należy rozumieć jego ścięcie, wykarczowanie i wykopanie z korzeniami oraz posadzenie na innej nieruchomości.

Skład orzekający w niniejszej sprawie zgodził się z poglądem znajdującym pełną akceptację w aktualnym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mianowicie: brak jest przesłanek do uznania, iż przesadzenie drzew lub krzewów w obrębie tej samej nieruchomości nie stanowi ich usunięcia. Tego rodzaju ograniczenie nie wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Usunięcie oznacza zarówno całkowite zniszczenie drzew, jak i przesadzenie ich w inne miejsce z naruszeniem ich żywotności. Przy czym odległość miejsca, w które drzewa są przesadzane, nie ma żadnego znaczenia. W szczególności nie ma znaczenia, czy jest to ta sama nieruchomość (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Op 447/17; wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 747/18).

W świetle powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z organem odwoławczym. W zakresie przedmiotowym pojęcia „usunięcie drzew” mieści się również zatem ich przesadzenie. Nie ma znaczenia zatem, czy dokonuje się tego w granicach tej samej nieruchomości, czy też nie.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 kwietnia 2019 r., II SA/Op 37/19

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career