Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

15 listopada 2017
hello world!

Kodeks karny skarbowy w art. 53 § 2 opisuje przestępstwo skarbowe jako czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia. Zaś § 3 ww. artykułu określa zaś wykroczenie, które według prawa jest czynem zabronionym tylko pod groźbą kary grzywny, jednakże określonej w sposób kwotowy. 

Zasadniczą różnicą w orzekaniu kary jest określenie z jakim czynem sąd ma do czynienia. Czym więc różni się wykroczenie od przestępstwa skarbowego? Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy przyjrzeć się kryteriom pozwalającym zrozumieć zasadnicze różnice.

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe - kryteria oceny

Rozważania należy zacząć od kryterium formalnego. Odnosi się ono do określenia surowszych sankcji dla przestępstwa w stosunku do wykroczenia. Kryterium materialne sprawdza natomiast stopień społecznej szkodliwości czynu. Wartość przedmiotu czynu zabronionego zamyka trzypunktową listę. Wykroczenie kończy się w momencie, kiedy kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej przekroczy pięciokrotność wysokości najniższego wynagrodzenia (na stan 15.11.2017 r. jest to kwota w wysokości 10 tys. zł).

Tylko i wyłącznie osoba fizyczna

Podmiotami przestępstwa i wykroczenia skarbowego może stać się tylko osoba fizyczna. Dzieje się tak dlatego, że dla określenia odpowiedzialności karnej skarbowej potrzebne jest znalezienie konkretnej osoby. Dzieje się tak nawet, jeżeli jest ona odpowiedzialna za podmiot zbiorowy.

Tylko i wyłącznie indywidualny zarzut

Możliwy jest tylko indywidualny zarzut w kierunku podmiotu popełniającego czyn zabroniony. Takim podmiotem jest człowiek, który ukończył 17 roku życia i dopuścił się ww. czynu. Ponadto musi on być zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej, ze względu na stan umysłu i sytuację (przestępstwo i wykroczenie powszechne) lub znajdować się w zindywidualizowanym kręgu osób, które ze względu na swoją właściwość, mogły dokonać takiego czynu (przestępstwo i wykroczenie indywidualne).

chevron-down
Copy link
Powered by Social Snap