Przeważająca działalność w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu

Co jest przeważającą działalnością? Jak ją określić zgodnie z brzmieniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta? Tym zagadnieniem zajął się 19 grudnia 2018 roku Sąd Najwyższy.

W dniu 19 grudnia 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę obejmującą zagadnienie:

Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i w święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden ze wskazanych tam asortymentów?​

Artykuł 6 Ustawy o ograniczeniu handlu obejmuje swoim zakresem placówki nieobjęte zakazem handlu, o którym mowa w art. 5 w/w Ustawy tj. „W niedziele i święta w placówkach handlowych: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - są zakazane.

Kogo nie obowiązuje zakaz?

Zakaz ten nie obowiązuje między innymi w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu:

  • prasą,
  • biletami komunikacji miejskiej,
  • wyrobami tytoniowymi,
  • kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych.

Przeważająca działalność, o której mowa powyżej, ale też jest wskazana w art. 6 ust. 1 w punktach 2, 5, 6, 28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której wskazał, iż:

​„Przeważająca działalność”, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, to działalność dotycząca handlu łącznie:

  • prasą,
  • biletami komunikacji miejskiej,
  • wyrobami tytoniowymi,
  • kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortyment.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2018 r., sygnatura I KZP 13/18