Kim jest regionalny dyrektor ochrony środowiska?

10 kwietnia 2020
hello world!

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, o których mowa w art. 131 ust. 1. Swoim zasięgiem obejmuje obszar jednego województwa.

Powyższą informację można znaleźć w art. 123 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czym jest administracja niezespolona?

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie administracja niezespolona jest jednym z rodzajów administracji rządowej, które działają w województwie. Ich zasady organizacji, funkcjonowania, jak również zakres ich zadań określają odrębne ustawy. Inaczej mówiąc, powstanie tego rodzaju organów następuje poprzez stosowne umocowanie w ustawie, która ma zapewnić realizację konkretnych zamiarów ustawodawcy.

Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Każdy z szesnastu dyrektorów ochrony środowiska realizuje zadania dotyczące polityki ochrony środowiska w zakresie:

 • zarządzania ochroną przyrody,
 • kontroli procesu inwestycyjnego,
 • przekazywania informacji o środowisku.

Wszystko to odbywa się jedynie na terytorium jednego, właściwego dla dyrektora obszaru województwa. Za obszar ogólnopolski odpowiada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kierujący Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 131 ust. 1 cytowanej ustawy, do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy:

 • udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
 • tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody, jak również wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody,
 • przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 128),
 • współpraca z organami:
  • organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;
  • organizacjami ekologicznymi;
 • wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma również prawo zwrócić się do regionalnej rady ochrony przyrody. Może ją prosić o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.

Warto zauważyć, że ustawodawca zastosował wyliczenie enumeratywne. Znaczy to, że zadań tych nie można w dowolny sposób rozszerzać, lub też zaniechać realizacji jakiegokolwiek z nich. Dr Bartłomiej Opaliński, tworząc komentarz do ustawy, podkreślił, że "nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przepisy szczególne przyznawały temu organowi dodatkowe kompetencje, nieokreślone w komentowanym artykule".

Wyjaśnienie znaczenia zadań RDOŚ

Podstawowym zadaniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Chodzi tutaj o postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji takich czynników jak polityka, strategia, plan i program. Te zaś obejmują w szczególności uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania pewnych czynników na środowisko. RDOŚ dąży także do uzyskania wymaganych ustawą opinii, jak również zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zadania w których wskazano na tworzenie, ochronę i likwidację form przyrody odnoszą się przede wszystkim do:

 • parków narodowych i krajobrazowych,
 • rezerwatów przyrody,
 • obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000,
 • pomników przyrody,
 • stanowisk dokumentacyjnych,
 • użytków ekologicznych,
 • zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Jakie decyzje wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska?

Przykładowym obowiązkiem należącym do regionalnego dyrektora, który może się zakończyć wydaniem decyzji, jest kontrola warunków przechowywania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. W takim przypadku warto podkreślić, że regionalny dyrektor, który jest właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, ma prawo do przeprowadzenia kontroli warunków przetrzymywania takich zwierząt. Jeśli kontrola wykaże, że posiadacz zwierzęcia nie spełnia określonych warunków, RDOŚ wezwie go do usunięcia nieprawidłowości. Osoba, która otrzyma wspomniane wezwanie ma 14 dni na likwidację problemu. Jeżeli tak się nie stanie, regionalny dyrektor wyda decyzję o cofnięciu zezwolenia. Na co? Chociażby na posiadanie, przetrzymywanie, sprowadzanie zza granicy, sprzedaż, wynajem, wymianę, darowiznę, użyczanie zwierząt niebezpiecznych.

Kto powołuje regionalnego dyrektora ochrony środowiska?

Regionalnego dyrektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dyrektorzy ci mają realizować swoje zadania, "opierając się na zespołach pracowników merytorycznych obsługujących wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz służbach parków krajobrazowych. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne funkcjonowanie powoływanych organów w zakresie realizacji powierzonych im obowiązków od początku ich istnienia, a jednocześnie stanowi istotny trzon zespołów potrzebnych do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku (zadania wynikające z wdrożenia dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2004/35/WE z 21.4.2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu)".

Kompetencje RDOŚ

Zgodnie z art. 123 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, regionalny dyrektor ochrony środowiska ma prawo do tworzenia prawa miejscowego przez wydawanie zarządzeń. Może to zrobić jedynie w przypadkach wskazanych ustawą. Innymi słowy, musi pojawić się wyraźne upoważnienie wprowadzone do prawa przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie przyrody "uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem". Zgodnie z powyższym RDOŚ może np. wydać zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody. Tym samym może on ustanowić na terenie gminy właśnie taki rezerwat.

 

Artykuł opracowany na podstawie - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz red. dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski 2020

chevron-down
Copy link