Regulamin E-konsultacji prawnych

Regulamin E-konsultacji prawnych

Kruczek.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki podmiotu Kruczek sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie (zwaną dalej „spółką Kruczek” lub "Usługodawcą") i Klienta związane z umową o świadczenie usługi E-konsultacje prawne, zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną www.kruczek.pl (zwaną dalej: "Portalem"), w tym zasady i tryb wykonywania przez Kupującego będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 2. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Dane identyfikujące usługodawcę

 1. E-konsultacje prawne, na które można zapisać się na Portalu prowadzonym pod domeną www.kruczek.pl, prowadzony jest przez spółkę Kruczek wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000694305 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Wolności 14 lok. 14, 13-200 Działdowo, posiadającą numer NIP 5711716787.
 2. Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres kontakt@kruczek.pl lub wykorzystując formularz kontaktowy, a także telefonicznie, pod numerem: +48 512 097 203.

§ 2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu E-konsultacje prawne, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Konsument Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacje prawne z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  5. E-konsultacje – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, w wymiarze do 60 minut prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne między Klientem a Usługodawcą;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Portal – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną www.kruczek.pl;
  8. Usługodawca spółka Kruczek wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000694305 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Wolności 14 lok. 14, 13-200 Działdowo, posiadającą numer NIP 5711716787.
  9. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje prawne – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje prawne zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia prawnego w wymiarze czasu wskazanym na Portalu, a Klient do uiszczenia ceny;
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne.

§ 3 Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje prawne. Sposób i termin spełnienia świadczenia

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne należy wybrać jedną z dostępnych opcji usługi E-konsultacje prawne: (TU NALEŻY WPISAĆ RODZAJE KONSULTACJI)
 2. Po wybraniu usługi E-konsultacje prawne należy kliknąć „Zapisz się na E-konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu usługi E-konsultacje prawne, a następnie uiścić odpowiednią opłatę.
 3. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje prawne między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu usługi E-konsultacje prawne i uiszczenia opłaty.
 4. W przypadku rezerwacji terminu usługi E-konsultacje prawne bez uiszczenia opłaty przez Klienta Usługodawca prześle Klientowi numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za E-konsultacje prawne na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji terminu usługi E-konsultacje prawne.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usługi E-konsultacje prawne, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne podmiotom trzecim.
 6. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje prawne ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi E-konsultacje prawne, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin usługi E-konsultacje prawne i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne.
 7. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów usługi E-konsultacje prawne oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania Twoich danych. Z uwagi na korzystanie z systemu ScheduleOnce dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na amerykańskich serwerach. Dostawca tego systemu przystąpił do programu Privacy Shield.
 8. E-konsultacje prawne odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji usługi E-konsultacje prawne.
 10. E-konsultacje prawne prowadzone w sposób wybrany przez Klienta:
  • telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  • online – za pośrednictwem aplikacji Zoom meeting lub innej aplikacji dostępnej online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas usługi E-konsultacje prawne, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.

§ 4 Łączna cena

 1. Cena za świadczenie danej usługi E-konsultacje prawne jest uwidoczniona na Portalu i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacje prawne online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu usługi E-konsultacje prawne.

§ 5 Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Karolkowa 30 (Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy, 9 piętro) 01-207 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kruczek.pl
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Usługodawca uznał za uzasadnione.

§ 6 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne.
 2. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.
 4. Niezbędne informacje znajdziesz również w Klauzuli informacyjnej dotyczącej usługi E-konsultacje prawne.

§ 7 Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne

 1. Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje prawne niezbędne jest posiadanie:
  • komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail),
  • klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
  • w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi E-konsultacje prawne zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

§ 8 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Portalu i usługi E-konsultacje prawne w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 9 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: ul. Karolkowa 30 (Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy, 9 piętro) 01-207 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kruczek.pl
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

§ 11 Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsulacje prawne zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług
 3. E-konsulacje prawne z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 5. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu E-konsulacje prawne jest zamknięty.
 6. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: www.kruczek.pl/regulamin, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 8. Niniejszy Regulamin E-konsulacje prawne obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na Portalu i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.

§ 12 Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Portalu, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Kruczek Sp. z o.o. Wolności 14
13-200 Działdowo
KRS: 0000694305
e-mail: kontakt@kruczek.pl
telefon: +48 789 110 430

Copy link