Rekomendacja S - zarządzanie ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

27 sierpnia 2018
hello world!

W dniu 15 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, iż przekazuje do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Celem wydania znowelizowanej Rekomendacji S jest:

  • rozszerzenie jej o zasady dotyczące zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oprocentowanymi stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami oraz
  • wskazanie, że banki powinny posiadać wśród kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych również takie rodzaje kredytów.

Dodatkowo, znowelizowana Rekomendacja S wskazuje, że bank powinien umożliwić klientowi zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej Rekomendacji. Rekomendacja wskazuje jednocześnie, że  bank powinien przygotować się organizacyjnie do obsługi składanych przez klientów wniosków o zamianę kredytu. Uwzględnia też możliwość informowania kolejno grup klientów o możliwości zamiany kredytu w przypadku, gdy bank przewiduje, że nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich spodziewanych wniosków.

Projektowana nowelizacja Rekomendacji S została przygotowana w oparciu o przyjęte przez KNF założenia oraz uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych tych założeń.

Co wprowadza nowelizacja?

Najistotniejsze elementy wprowadzone w projekcie znowelizowanej Rekomendacji dotyczą:

  • konieczności posiadania w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową;
  • konieczności wskazania w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie pełnej posiadanej oferty w zakresie kredytów hipotecznych; tj. zarówno kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową, jak i kredytów oprocentowanych okresowo stałą stopą procentową; jak również kredytów z opcją „klucz za dług”;
  • konieczności uwzględnienia specyfiki oferowanych przez bank produktów w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie;
  • konieczności umożliwienia klientom zamiany kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową;
  • sposobu informowania o oferowanych przez bank różnych rodzajach kredytów oraz zakresu przekazywanych klientom informacji dotyczących specyfiki oferowanych produktów;
  • konieczności prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka; z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów oferowanych produktów; istotne jest, aby oferta poszczególnych rodzajów kredytów była przedstawiana w sposób rzetelny, czytelny oraz zrozumiały dla klienta.

Czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu znowelizowanej Rekomendacji S w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: DRB@knf.gov.pl wskazano do 21 września 2018 r.

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty

 

chevron-down
Copy link