Rewolucja administracji rządowej

W dniu 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącą działów administracji rządowej. Nowela obejmuje między innymi, iż Premier będzie nadzorował politykę mieszkaniową państwa, w tym program "Mieszkanie Plus". Za estetykę przestrzeni publicznej będzie odpowiadał minister kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast dział "budownictwo" będzie znajdował się w Ministerstwie inwestycji i rozwoju.

Cele nowelizacji

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele – uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa. Jak podaje resort, istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej.

Dotychczas estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej. Niewątpliwie powodowało to niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze. Kolejnym elementem tego bez wątpienia szerszego celu – jest ochrona krajobrazu.

Podział kompetencji

Zmiana w popisanej przez Prezydenta ustawie polega na dokonaniu podziału kompetencji w ramach działu administracji rządowej: "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa", poprzez:

  • wydzielenie z niego zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim), oraz
  • polityki miejskiej - przeniesienie tego zagadnienia do działu "rozwój regionalny" umożliwi zapewnienie kompleksowego podejścia do rozwoju obszarów miejskich. Polityka miejska ma się koncentrować na wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast. Ponadto ustalać priorytety ich rozwoju, które będą wdrażane w ramach polityki regionalnej, przede wszystkim przy wykorzystaniu środków strukturalnych UE. Ma tworzyć instrumenty prawne i organizacyjne wspierające rozwój miast i obszarów zurbanizowanych.

Zadania te zostaną przeniesione do działu administracji rządowej: "rozwój regionalny".

W dziale: "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" pozostaną zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tj. gminy i powiatu. Z uwagi na dokonywany podział kompetencji dział: "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" zmieni nazwę na: "budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo", co odpowiada zakresowi spraw, które będą do niego należeć.

W konsekwencji zmianie ulegnie również zmiana nazwy ministra właściwego dla zadań objętych nowym działem.

Ponadto, w kontekście wchodzącym zmian w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej uporządkowana zostanie terminologia używana w innych ustawach związanych ze zmianą zakresu kompetencji organów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.