Jak rozliczyć subwencję z PFR?

30 kwietnia 2021
hello world!

Mija rok od czasu, gdy pierwsi przedsiębiorcy uzyskali subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej. Oznacza to, że nadchodzi czas rozliczenia dofinansowania. Kiedy PFR umorzy nam subwencję w całości, a kiedy musimy ją zwrócić? Jak odbywa się rozliczenie subwencji z PFR?

Rozliczenie subwencji z PFR – na jakich zasadach?

Co do zasady rozliczenie subwencji z PFR będzie się odbywać tak samo jak jej przyznanie, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej. PFR udostępni w systemie bankowym propozycję rozliczenia dofinansowania. Będzie to miało miejsce najpóźniej dzień przed pierwszym dniem na złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Subwencję możemy rozliczyć najwcześniej rok po jej otrzymaniu. Jeśli zatem – przykładowo – otrzymaliśmy subwencję 14 maja, to taka propozycja od PFR powinna się pojawić w systemie bankowości elektronicznej najpóźniej 13 maja. Propozycja ta to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu, które musi złożyć przedsiębiorca. Część pól należy wypełnić samodzielnie, resztę zaś należy zweryfikować. Początkowo propozycja ta będzie możliwa jedynie do wglądu, możliwość jej edytowania zostanie uruchomiona w momencie, gdy przedsiębiorca będzie mógł już złożyć oświadczenie (czyli gdy od otrzymania subwencji minie przynajmniej rok).

Po stronie przedsiębiorcy jest uzupełnienie takich danych jak:

 • oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • inne oświadczenia – np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Podpisanie (czyli zaakceptowanie) propozycji PFR bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu będzie oznaczać, że zgadzasz się z wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku nie będziesz mógł jednak później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Przeczytaj również: Tarcza Finansowa PFR 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców

Podpisanie oświadczenia i harmonogram spłat

Na zaakceptowanie lub edytowanie propozycji przedstawionej przez PFR przedsiębiorca ma 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. Bazując na naszym przykładzie, przedsiębiorca musi zatem podpisać oświadczenie najpóźniej do 28 maja.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24-miesięcznych ratach. Co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, ostatnia z rat będzie natomiast ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję finansową.

Kiedy PFR umorzy subwencję w całości?

Część firm będzie mogła skorzystać z możliwości całkowitego umorzenia subwencji. Taka możliwość przysługuje przedsiębiorcom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;
 • ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo KRS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:
  • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
  • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
  • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.59.A Nauka języków obcych;
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  • 86.90.D Działalność paramedyczna;
  • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  • 91.02.Z Działalność muzeów;
  • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
  • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

Przeczytaj również: Definicja przedsiębiorstwa powiązanego na potrzeby subwencji z PFR

Kiedy PFR umorzy część subwencji?

Przedsiębiorcy niespełniający wymagań do całkowitego umorzenia subwencji mogą się starać o umorzenie maksymalnie 75% subwencji. W tej sytuacji w przypadku MŚP zwrot dofinansowania przedstawia się następująco:

 • 25% subwencji zawsze jest zwrotne,
 • jeśli przedsiębiorca prowadził działalność przez okres 12 miesięcy, umorzeniu podlega 25% subwencji,
 • w zależności od utrzymania stanu zatrudnienia umarzane jest kolejne 0-25% subwencji (wyliczane proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia),
 • w zależności od wysokości skumulowanej straty na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta decyzja PFR o przyznaniu subwencji finansowej, umarzane jest 0-25% subwencji.

Natomiast w przypadku mikrofirm warunki są następujące:

 • 25% subwencji zawsze jest zwrotne,
 • jeśli przedsiębiorca prowadził działalność przez okres 12 miesięcy, umorzeniu podlega 25% subwencji,
 • w zależności od utrzymania stanu zatrudnienia umarzane jest kolejne 0-50% subwencji (wyliczane proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia).

Rozliczenie subwencji z PFR – kiedy należy zwrócić całą otrzymaną subwencję?

100% subwencji podlega zwrotowi, jeśli przedsiębiorca:

 • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (również w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej),
 • doszło do otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego

w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Ponadto Polski Fundusz Rozwoju może również wydać decyzję o zwrocie całej subwencji w przypadku:

 • niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu przez beneficjenta, który:
  • nie przekazał do banku prawidłowych dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej do zawarcia umowy subwencji finansowej lub
  • nie potwierdził w treści oświadczenia o rozliczeniu przeniesienia swojej rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego Głównego Beneficjenta Rzeczywistego na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w sytuacji, gdy beneficjent był zobowiązany do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego Głównego Beneficjenta Rzeczywistego na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • ustalenia przez PFR, że beneficjent naruszył inne – niż wskazane powyżej – warunki programowe, które pociągają za sobą konieczność zwrotu otrzymanej subwencji finansowej.
chevron-down
Copy link