Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Powtórka przed egzaminem – rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Spis treści
rozwiń spis treści

Dziś kolejny artykuł z serii omawiającej ustawy, które każdy, kto chce dostać się na aplikację, powinien znać. Tym razem prawo pracy i rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zasady zwolnień grupowych

Przepisy omawianej ustawy stosuje się w razie rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego minimum 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy ona zarówno rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jak i na mocy porozumienia stron. Warunkiem zastosowania ustawy jest natomiast, by w okresie do 30 dni zwolnienie obejmowało co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia minimum 100, ale mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy w zakładzie pracy jest zatrudnionych przynajmniej 300 pracowników.

Zwolnienie takie nazywa się zwolnieniem grupowym.

Ponadto grupowe zwolnienia pracodawca musi konsultować z działającymi w zakładzie pracy zakładowymi organizacjami związkowymi.

W terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze grupowego zwolnienia pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie. Jeżeli natomiast nie ma możliwości zawarcia porozumienia, to zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zwolnieniem grupowym ustala pracodawca w regulaminie.

Po zawarciu porozumienia pracodawca zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o:

  • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
  • przyczynach ich zwolnienia,
  • okresie, w którym mają być dokonane zwolnienia,
  • przeprowadzonych konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia lub zawarcia porozumienia.

Pracownikowi zwolnionemu w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa w wysokości:

  • miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zatrudnienie trwało 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może jednakże przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania.

Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – egzamin z 2018 roku

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala w regulaminie:

A. pracodawca, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy,

B. pracodawca, bez konsultacji z przedstawicielami pracowników,

C. właściwy państwowy inspektor pracy, po konsultacji z pracodawcą.

Odpowiedź: A (art. 3 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata:

A. nie przysługuje odprawa pieniężna,

B. przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,

C. przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odpowiedź: B (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – egzamin z 2019 roku

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

A. pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania,

B. pracowników zatrudnionych na podstawie powołania,

C. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Odpowiedź: A (art. 11 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career