Sankcja za przekroczenie prędkości o 50 km/h

Za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej oraz zapłacenie mandatu przewidzianego w art. 99a Kodeksu wykroczeń.

Zatrzymanie prawa jazdy następuje na podstawie art. 135 ust.1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym na okres trzech miesięcy, liczony od dnia wydania decyzji. Prawo jazdy zatrzymywane jest za pokwitowaniem.

Co, gdy kierowca nie posiada przy sobie prawa jazdy?

W przypadku, gdy kierowca nie posiada prawa jazdy w chwili kontroli, decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje się na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu. Tak więc już sam fakt popełnienia naruszenia (przekroczenie prędkości o 50 km/h) jest wystarczającą podstawą do zatrzymania prawa jazdy. Możliwości stosowania dwóch sankcji nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 października 2016r. (sygn. K 24/15 DzU z 2016 r. poz. 2197).