Handel w niedzielę - zawsze możliwy dla sklepów z agencją pocztową

31 stycznia 2019
/

Sklep otwarty w niedzielę - każdy sklep pełniący funkcję agenta pocztowego nie musi przestrzegać zakazu handlu w niedzielę i święta. Sąd Okręgowy w Elblągu stwierdził ponadto, że nie ma znaczenia, czy świadczenie usług pocztowych jest jedynie działalnością uboczną. Czy handel w niedzielę może być legalny po zawiązaniu umowy z operatorem pocztowym?

Sklep otwarty w niedzielę

Główną bohaterkę opisywanej historii obwiniono o to, że wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta otworzyła sklep. Pozwoliła też, by osoba u niej zatrudniona wykonywała tego dnia pracę. W roli skarżącego wystąpił Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, którego zarzut oparty był na art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta.

W niedziele i święta w placówkach handlowych (...) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem (...) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem (...) są zakazane.

(art. 5 - ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta)

Sąd Rejonowy, przed którym rozstrzygano sprawę, nie podzielił jednak zdania skarżącego i uniewinnił właścicielkę sklepu. Zdaniem SR wspomniany zakaz nie dotyczył sklepu obwinionej. Swoją decyzję argumentował tym, że w art. 6 wspomnianej ustawy są wymienione placówki zwolnione z tego zakazu. Przez wzgląd, że właścicielka sklepu oferowała również świadczenie usług pocztowych.

Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje (...) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy (...) - Prawo pocztowe (...)

(art. 6 - ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta)

IPIP postanowił więc złożyć apelację do Sądu Okręgowego, w której zarzucił wyrokowi obrazę przepisów prawa materialnego. Oskarżyciel publiczny zaskarżył wyrok w całości i prosi o uchylenie go przez sąd wyższej instancji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

(art. 10 - ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta)

Czym jest placówka pocztowa?

Ustawa o prawie pocztowym w art. 3 pkt 15 jasno określa, czym jest placówka pocztowa. Jest to jednostka organizacyjna operatora lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych. Ma ona również możliwość doręczania adresatom przesyłek pocztowych, kwot pieniężnych. Placówka pocztowa może również odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną, którą określono w przekazie pocztowym.

Kim jest agent pocztowy?

Agent pocztowy to z kolei przedsiębiorca, który pośredniczy na rzecz operatora pocztowego przy zawieraniu umów o świadczenie usług pocztowych z nadawcami. Może on również zawierać wspomniane umowy w imieniu operatora pocztowego.

Kim jest operator pocztowy?

Operatorem pocztowym nazywamy przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej. Działa na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Placówka pocztowa - czy jest nią sklep obsługujący kurierów

Zdaniem Sądu Okręgowego sklep właścicieli jest placówką pocztową. Takie wnioski padły po dokładnym przeanalizowaniu umowy, którą obwiniona zawarła z PointPack.pl - firmą kurierską.

Skrupulatna analiza zawartej (...) umowy agencyjnej na realizację usługi nadawania i odbioru paczek kurierskich (...) która (...) statuuje, że w zakresie usług świadczonych w ramach tego systemu, placówka obwinionej świadczy usługi: nadania przesyłki kurierskiej (...) odbioru przesyłki kurierskiej (...) zwrotu przesyłki kurierskiej do nadawcy, pobierania opłaty za dodatkowe ubezpieczenie przesyłki kurierskiej i pobierania dopłaty za usługę pobrania - przesądza o uzyskaniu przez nią statusu placówki pocztowej (...)

(fragment wyroku Sądu Okręgowego - VI Ka 531/18)

Handel w niedzielę nawet dla małych placówek pocztowych

W dalszej części Sąd podkreślił również, że nie ma znaczenia, to czy prowadzona działalność dotycząca usług pocztowych ma charakter uboczny. W świetle prawa nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nie istnieje żaden ustawowy wymóg, który określa wielkość usługi kwalifikującej się do wyłączenia z niedzielnego obrotu. Sąd Okręgowy nie oparł się jedynie na aktach prawnych. Informacje, które zdobyto od świadków, a także zbadanie wykazu, potwierdziły, że w lokalu realnie nadawano i odbierano paczki.

Źródło:

  • wspominane w artykule akty prawne;
  • prawo.pl

Zobacz również:

Kontrola pracy w niedziele