Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

31 grudnia 2018
hello world!

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 02 września 2011 r. wydał postanowienie dotyczące sprzedaży działki leśnej. Dotyczy ono sytuacji, gdy działka jest współwłasnością Skarbu Państwa. Jaki organ rozpatruje taki wniosek?

Sprzedaż działki leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu zniesienia współwłasności ze Skarbem Państwa, jest czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy podmiotem reprezentującym Skarb Państwa a nabywcą nieruchomości.

Spór kompetencyjny i spór o właściwość

Na wstępie należy ustalić co należy rozumieć pod pojęciami spór kompetencyjny, spór o właściwość w świetle przepisów obowiązującego prawa, tj. art. 166 ust. 3 Konstytucji RP, art. 1 pkt 3 i art. 22 k.p.a. oraz art. 4 i art. 15 § 1 pkt 4 § 2 p.p.s.a. Sporem kompetencyjnym lub sporem o właściwość w rozumieniu ww. przepisów, jest sytuacja, w której:

  • przynajmniej dwa organy jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia danej sprawy (spór pozytywny) albo
  • gdy każdy z organów uważa się za niewłaściwy do załatwienia tej sprawy (spór negatywny).

Spór może powstać w sprawie załatwianej przez organy administracji, należącej do spraw z zakresu administracji publicznej. Z istoty sporu o właściwość i sporu kompetencyjnego wynika, że spór może mieć miejsce w takiej sytuacji prawnej, kiedy istnieje materialnoprawna podstawa do załatwienia przez organ administracji określonej sprawy administracyjnej.

Kto rozpatruje wniosek o zniesienie współwłasności Skarbu Państwa?

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu jest, który organ ma rozpatrzyć pismo (wniosek) o sprzedaż działki leśnej (działek leśnych) stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu zniesienia współwłasności ze Skarbem Państwa, co jest regulowane art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Sprzedaż taka jest jednak czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy podmiotem reprezentującym Skarb Państwa a nabywcą nieruchomości. Powyższy przepis nie przewiduje bowiem innej formy przeniesienia własności (sprzedaży działki leśnej). A w szczególności wydania decyzji administracyjnej. A więc aktu administracyjnego o charakterze władczym (postanowienie NSA z 4 lutego 2011 r., II OSK 120/11).

W związku z powyższym nie jest to sprawa z zakresu administracji publicznej. Tym samym wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa, skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie jest wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub sporu o właściwość.

Również takim sporem nie jest to, czy działka leśna stanowiąca własność Skarbu Państwa znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, czy też nie. Gdyż w istocie dotyczy to interpretacji przepisów prawa (A. Skoczylas, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość przez NSA, Warszawa 2008, s. 38 i nast.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2011 r., sygnatura II OW 71/11

 

chevron-down
Copy link