Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Mniej badań potrzebnych do startu w zawodach sportowych

Spis treści
rozwiń spis treści

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń niesie ze sobą kilka istotnych zmian.

Wprowadza między innymi mniejszą ilość obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych. Mowa tu o badaniach, dzięki którym zawodnik może zostać dopuszczony do uczestniczenia w treningach i zawodach sportowych. Ogranicza również częstotliwość wykonywania powyższych badań do 12 miesięcy. Rozporządzenie trafiło właśnie do konsultacji społecznych. Nowelizacja jest efektem działania ministra zdrowia w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej.

Mniej niezbędnych badań

Rozporządzenie zakłada przede wszystkim zmniejszenie liczby niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych. Badania te należy wykonać, ażeby uzyskać orzeczenie o stanie zdrowia. Z takim zaświadczeniem zawodnik może uczestniczyć w różnych formach współzawodnictwa sportowego, w tym w treningach i zawodach sportowych.

Pozostawiono do decyzji lekarza orzekającego możliwość zlecania badań dodatkowych. Zaliczają się do nich inne niż obowiązkowe, wymienione w rozporządzeniu, testy, badania i konsultacje. Muszą być one jednak niezbędne do wydania orzeczenia.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie wymienia 13 obowiązkowych badań. Nowelizacja zakłada ograniczenie tej listy do 7 testów. Zawiera ona:

  • ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i badaniem ostrości wzroku,
  • badanie ortopedyczne,
  • badania elektrokardiograficzne,
  • pomiary antropometryczne,
  • badanie morfologii krwi obwodowej,
  • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi,
  • badanie ogólne moczu.

Zamiast pół roku – rok

Drugą najważniejszą zmianą, wprowadzaną przez nowe rozporządzenie, jest zmniejszenie częstotliwości wykonywania powyżej opisanych badań. Do tej pory zawodnik musiał stawiać się do lekarza co pół roku. Jeśli zmiana wejdzie w życie, w proponowanej formie czas ten wydłuży się do roku.

Konieczność zmian Ministerstwo Zdrowia uzasadnia tym, że zwiększy się dostępność badań specjalistycznych dla osób uprawiających sport. Jednocześnie utrzymane zostanie jednak bezpieczeństwo tak niezbędne we współzawodnictwie sportowym. Zmniejszy się również zbyt duży formalizm, co również doprowadzi do większej dostępności sportu dla wszystkich zainteresowanych. Ma na to wpływ przede wszystkim ograniczenie konieczności powtarzania badań z pół roku do roku.

Zgodnie z nowelizacją do tej pory wydane orzeczenia lekarskie zachowają swoją ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji muszą zostać dokończone na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career