Sprzeciw w postępowaniu upominawczym

3 czerwca 2019
hello world!

Postępowanie upominawcze jest jednym z postępowań odrębnych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Ma ono na celu szybsze uzyskanie tytułu wykonawczego, którym jest nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu: roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwość, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie k.p.c. oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty może zostać zaskarżony przez pozwanego za pomocą sprzeciwu wniesionego w terminie dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego należy wnieść sprzeciw do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Poza ogólnymi warunkami stawianymi pismom procesowym w piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części. Należy również przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Skutki wniesienia sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Przewodniczący wyznacza natomiast rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

 

 

chevron-down
Copy link