Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Statut Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Spis treści
rozwiń spis treści

Statut Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów w sprawie nadania statutu

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 

§ 1.

 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zwana dalej „Generalną Dyrekcją”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”, działającym pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
 2. Siedzibą Generalnej Dyrekcji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2.

 1. Generalny Dyrektor kieruje Generalną Dyrekcją przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 3 ust. 1.
 2. Zakresy czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu, ustala Generalny Dyrektor.
 3. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.
 4. Generalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 3.

 1. W skład Generalnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
  1. Departament:
   1. Informacji o Środowisku;
   2. Zarządzania Zasobami Przyrody;
   3. Ocen Oddziaływania na Środowisko;
   4. Orzecznictwa Administracyjnego;
  2. Biuro Administracyjno-Kadrowe;
  3. Biuro Prawne;
  4. Zespół do spraw Budżetu i Finansów;
  5. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
  6. Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny
  nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu
Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career