Strategia partnerstwa dla Polski

18 czerwca 2018
hello world!

Strategia zawiera podstawowe obszary współpracy, odpowiadające wyzwaniom rozwojowym dla Polski, które określił Bank Światowy (BŚ). Obszary takie jak rozwój systemu ochrony zdrowia, równomierny rozwój regionalny oraz poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza będą objęte wsparciem finansowym oraz eksperckim. Dokument to efekt prac prowadzonych przez BŚ wspólnie z polską administracją rządową i Narodowym Bankiem Polskim (NBP).

Strategia Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024 została przyjęta podczas posiedzenia Rady Dyrektorów Grupy Banku Światowego (GBŚ) 5 czerwca 2018 r. Country Partnership Framework (CPF, Strategia Partnerstwa dla Kraju) to dokument, który określa ramy współpracy GBŚ z danym krajem w horyzoncie kilkuletnim. Punktem wyjściowym do opracowania i przyjęcia strategii dla Polski było przygotowanie przez Bank Światowy w czerwcu 2017 r. dokumentu pt. Systematic Country Diagnostic, w którym przedstawiono szanse i wyzwania rozwojowe dla Polski.

Obszary współpracy

Obszary współpracy określone w CPF są spójne z celami wyznaczonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Obejmują nie tylko wsparcie finansowe, lecz także wsparcie eksperckie o charakterze analityczno-doradczym. Strategia na lata 2019-2024 zawiera sześć podstawowych obszarów współpracy, które odzwierciedlają zidentyfikowane przez Bank wyzwania rozwojowe dla Polski. Są to:

  • Rozwój systemu ochrony zdrowia – wsparcie doradcze w celu stworzenia: zorientowanej na pacjenta opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym z bardziej efektywnymi programami prewencyjnymi i systemami IT oraz rozwiązań zintegrowanej opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, uwzględniających wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia (np. starzenie się społeczeństwa).
  • Promowanie przedsiębiorczości i reforma szkolnictwa wyższego – wsparcie nakierowane na sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i konkurencyjnością oraz dostosowaniem się do zachodzących zmian technologicznych.
  • Równomierny rozwój regionalny – kontynuacja wsparcia technicznego finansowanego ze środków UE nakierowanego na tworzenie i wdrażanie rozwiązań likwidujących wąskie gardła wzrostu w regionach. W poprzednich latach objęte współpracą były województwa świętokrzyskie i podkarpackie, a zakres tematyczny obejmował kształcenie i szkolenie zawodowe, innowacje, wspieranie przedsiębiorczości oraz instrumenty finansowe. Następnie objęto nim również województwa śląskie i małopolskie, gdzie wsparcie polega m.in. na zaprojektowaniu instrumentów finansowych dot. podnoszenia efektywności energetycznej budynków.
  • Poprawa zdolności instytucjonalnych i efektywności polityki publicznej – działalność doradcza w obszarze projektowania oraz monitorowania i pomiaru efektów polityki publicznej; poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w projekty publiczne (min. w rozwój infrastruktury).
  • Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza – wsparcie na rzecz efektywności energetycznej, głównie na rzecz gorzej sytuowanych właścicieli domów jednorodzinnych.
  • Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi – w szczególności inwestycje w obszarze infrastruktury, służące przeciwdziałaniu powodziom i pomoc w opracowywaniu planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym.

Większe zaangażowanie IFC

Strategia dopuszcza możliwość skorzystania przez Polskę z instrumentów finansowych Banku, w tym w formie ewentualnych nowych pożyczek. Kontynuowana będzie realizacja już zawartych umów na współfinansowanie projektów inwestycyjnych:

  • Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry,
  • Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

W Strategii przewidziano również większe zaangażowanie w Polsce należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation – IFC). IFC udziela pożyczek i wsparcia doradczego firmom, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zarówno w obszarze środowiska, innowacji czy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto IFC może wspierać ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

Chociaż według metodologii BŚ Polska osiągnęła już status kraju rozwiniętego, MF i NBP nie wnioskowały i aktualnie nie przewidują graduacji Polski z Banku Światowego. Władze polskie pozytywnie oceniają dotychczasowe działania Grupy Banku Światowego w Polsce i widzą dalsze możliwości współpracy. Polska pragnie zachować dostęp do instrumentów finansowych BŚ także dla sektora samorządowego i prywatnego. Nasz kraj pozostaje również jedynym krajem w Europie Środkowej, który posiada biuro BŚ obejmujące swym zakresem także kraje bałtyckie.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2

chevron-down
Copy link