Tag: alimenty

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Ocena sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika alimentacyjnego a umorzenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Res iudicata, uchylanie się od obowiązku alimentacji, dobrowolne poddanie się karze

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok odnośnie: res iudicatae w przypadku przestępstwa niealimentacji; uchylania się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nie objętym prawomocnym skazaniem jako nowy czyn przestępny; kontroli wniosku złożonego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. W przypadku przestępstw niealimentacji, które należą do kategorii tzw. […]

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Będzie poprawa w egzekucji alimentów – „pakiet alimentacyjny” przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przedłożył go minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort w projekcie przewidział wprowadzenie rozwiązań, które służyć będą poprawieniu ściągalności alimentów. Projekt jest realizacją tzw. „pakietu alimentacyjnego” przyjętego przez rząd w 2017 roku. Jakie zmiany czekają dłużników alimentacyjnych? Wśród […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Możliwość ubiegania się o natychmiastowe alimenty

Możliwość ubiegania się o tzw. natychmiastowe alimenty przewiduje projekt nowelizacji prawa rodzinnego autorstwa resortu sprawiedliwości. Jest to zgodne z postulatami Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO popiera też przewidywane przez ten projekt wprowadzenie mediacji w sprawach o rozwody i o separację. Krytycznie ocenia zaś możliwość zawieszania sprawy rozwodowej więcej niż raz, jeśli […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty na rzecz rodziców. Kiedy się należą?

O problemach związanych z alimentami często jest bardzo głośno. Raz na jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o kolejnych celebrytach, którzy przestają łożyć na utrzymanie swoich dzieci. Posłowie z kolei debatują nad zmianami w prawie, aby ściganie licznych dłużników alimentacyjnych zaczęło być skuteczne. Informacje związane z tym tematem pojawiają […]

Prawo Cywilne

Powództwo o podwyższenie alimentów na dziecko

Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego. Podstawą żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany stosunków można żądać […]

Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty i kontakt z dzieckiem – nowy projekt

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem i niepłacenie alimentów ma skutkować nałożeniem kary. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości za ww. sytuacje grozić może zarówno grzywna, jak i ograniczenie wolności. Zdaniem resortu powinny zostać również wprowadzone alimenty natychmiastowe. Ma stać się to gwarancją bezpieczeństwa dla dzieci, przed i po rozwodzie. Dobro dziecka – […]

Prawo Cywilne

Uznanie ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy takie domniemanie zostało obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Instytucja uznania ojcostwa dotyczy wobec tego przede wszystkim dzieci, które nie narodziły się w trakcie trwania małżeństwa. Domniemanie pochodzenia […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Rejestr dłużników alimentacyjnych

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń. Rejestr będzie dostępny dla wszystkich. Znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż 3 miesiące. Komornik prowadzący postępowanie wobec osoby zalegającej z alimentami będzie miał obowiązek zamieścić ich dane […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Trudna sytuacja finansowa wobec zadłużenia alimentacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że we wniosku skarżący zwrócił się o umorzenie należności z tytułu wypłaconych na rzecz jego synów zaliczek alimentacyjnych, powołując się na trudną sytuację […]