Tag: darowizna

Prawo Cywilne

O czym należy pamiętać, zawierając umowę darowizny rzeczy ruchomej?

Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Jak zatem powinna wyglądać umowa darowizny rzeczy ruchomej? Jakie dodatkowe postanowienia można zawrzeć w tego rodzaju umowie? Czym jest darowizna? Darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 k.c.). Darowizna polega […]

Prawo Cywilne

Jak odwołać wykonaną już darowiznę?

Przepisy prawa cywilnego przewidują, że w pewnych okolicznościach możliwe jest odwołanie przez darczyńcę darowizny, która została już wykonana. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu ochronę darczyńcy, który powinien spotkać się z wdzięcznością ze strony obdarowanego. W życiu bywa jednak rożnie. Etyczny obowiązek, który spoczywa na obdarowanym, pozostaje często tylko piękną […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Należy mieć jednak na uwadze, że darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną. Stanie się tak, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być jednak odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca […]

Prawo Cywilne

Status prawny nasciturusa w Polsce

Geneza regulacji praw i zdolności prawnej dziecka poczętego sięga prawa rzymskiego, gdzie zostało ono zdefiniowane jako część ciała matki i przyznana została mu warunkowa zdolność prawna. Definicję nasciturusa w obecnym systemie prawnym znajdujemy w art. 927 § 2 Kodeksu cywilnego jako: dziecko poczęte, ale nienarodzone, które może zostać spadkobiercą, jeżeli urodzi […]

Podatki

Otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny – podatek

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Kto składa formularz SD-Z2 Pamiętaj, poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. A jeśli znajdują się za granicą […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Darowizna gospodarstwa rolnego podlega zaliczeniu na zachowek

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 200 000 zł tytułem zachowku po ojcu. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3 613 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok Sądu Okręgowego Sąd Okręgowy ustalił, […]

Prawo Cywilne

Bezskuteczność czynności prawnej – czy nabywca może stracić to, co kupił?

Jeden podpis pod, nawet lakonicznie sformułowaną, umową sprzedaży i stajemy się właścicielem rzeczy. Wystarczy wizyta u notariusza i kilka kartek, żeby być nowym dysponentem wiele wartej nieruchomości. Czy tak łatwo nabytą rzecz można równie łatwo stracić? W pewnych sytuacjach tak. Stanie się tak, jeśli czynność prawna, w postaci umowy sprzedaży, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odwołanie darowizny a możliwość powrotu przedmiotu do majątku wspólnego

W przedmiotowej sprawie w pozwie powódka zażądała, aby Sąd zobowiązał jej męża do powrotnego przeniesienia do jej majątku osobistego darowanych mu dwóch lokali mieszkalnych oraz połowy nieruchomości niezabudowanej. Argumentowała swoje żądanie tym, iż po dokonaniu darowizny na jego rzecz, okazywał jej rażącą niewdzięczność, molestował, ubliżał i dręczył. W ocenie Sądu […]

Pozostałe

Darowizna do majątku wspólnego a podatek

Czy w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy darowizny wejdzie ona do majątku wspólnego, powstaje obowiązek podatkowy po stronie drugiego małżonka? Tą kwestią zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny. W dniu 15 stycznia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w następującej materii, mianowicie: „Czy w przypadku zawarcia umowy darowizny z osobą […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kiedy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością?

Powódka miała czterech synów. Dnia 14 października 2004 r. przed notariuszem działającym w imieniu i na rzecz swojej małoletniej córki została zawarta umowa darowizny. Na mocy przedmiotowej umowy oświadczono, że zostanie darowane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi. Działający w imieniu i na rzecz […]