Tag: dłużnik

Alfabet prawa: W jak wierzyciel

Wierzycielem nazywamy stronę uprawnioną w stosunku zobowiązaniowym. Jego uprawnienia nazywamy zbiorowym mianem wierzytelności, a zobowiązanie wygasa, kiedy dłużnik zaspokoi interesy wierzyciela – spełni świadczenie. Interesy wierzyciela w żadnym wypadku nie mogą być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Zazwyczaj, choć nie zawsze ma on charakter […]

Przejęcie długu

Problematyka przejęcia długu regulowana jest w art. 519-525 kodeksu cywilnego. Przejęcie długu polega na tym, że osoba trzecia wstępuje na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.  Zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego przejęcie długu następuje na podstawie umowy zawartej między osobą trzecią (przejmującym) a dłużnikiem albo wierzycielem. Do skuteczności […]

Oświadczenie o potrąceniu

Instytucja potrącenia regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego w art. 498 – 505. Potrącenie zwane również kompensatą należy do kategorii zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Polega ona na umorzeniu wierzytelności – części lub całości, bez konieczności dokonywania zapłaty (gotówkowej lub bezgotówkowej). Istotą potrącenia jest to, iż wartość jednej wierzytelności zalicza się na poczet […]

Alfabet prawa: N jak nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe. Orzeczenie to jest wydawane na posiedzeniu niejawnym, tzn. bez przeprowadzenia rozprawy, bez udziału stron. Uzyskuje się je na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Postępowanie dowodowe w tych sprawach ograniczone jest do przeprowadzenia dowodów z dokumentu. W związku z powyższym, […]

Wezwanie do zapłaty

Często zdarzają się sytuację, że dłużnik opóźnia się ze spłatą należnego zobowiązania. W celu zachowania dobrych stosunków warto spróbować załatwić sytuację polubownie. Jeśli jednak – z różnych powodów – jest to niemożliwe, pierwszym krokiem, jaki warto podjąć przed oddaniem sprawy do sądu, jest przesłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Kiedy dłużnik […]

Alfabet prawa: H jak hipoteka

Co to jest hipoteka i jakie są jej rodzaje? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić […]

Ugoda pozasądowa

Ugoda została uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej k.c.) w art. 917 oraz art. 918 i należy do umów konsensualnych, kauzalnych oraz w swym założeniu wzajemnych. Jej celem jest usunięcie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami, zapewnienia wykonania tych roszczeń bądź uchylenia istniejącego bądź mogącego […]

Alfabet prawa: F jak Faktoring

Co to jest faktoring? Pod koniec 2017 roku na kontach polskich przedsiębiorców znajdowało się ponad 25 mld zł pochodzących z faktoringu. Mimo iż owa forma finansowania jest coraz popularniejsza, to wiele osób nie wie na czym dokładnie polega. Postaramy się to wyjaśnić w dzisiejszym „Alfabecie prawa”. Według przyjętej definicji faktoring […]

Alfabet prawa: E jak egzekucja

Termin „egzekucja” pochodzi od łacińskiego „exsecutio”. Powszechnie oznaczał on wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pomijając orzeczenia dotyczące roszczeń majątkowych, trzyma się określenia „wykonanie orzeczenia”. Jest to spowodowane uniknięciem skojarzenia egzekucji z karą śmierci, […]