Tag: dłużnik

Orzecznictwo

Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę

Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego uwzględnienie i skuteczne przeprowadzenie dalszego postępowania pozwala wyjść z długów. Konsument obciążony wielomilionowymi zobowiązaniami kredytowymi wobec banków może w jednej chwili stać się wolny od finansowych obciążeń. Oczywiście nie każdy może liczyć na takie dobrodziejstwo. […]

Pozostałe, Prawo Restrukturyzacyjne

Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – rada wierzycieli

Rada wierzycieli jest organem ustanawianym zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym. Służy ona głównie wierzycielom, jednakże jednocześnie odciąża sędziego-komisarza w zakresie podejmowania decyzji, które w momencie powołania rady wierzycieli są podejmowane przez wybranych przez nią przedstawicieli. Powołanie rady wierzycieli Radę wierzycieli ustanawia sędzia – komisarz z urzędu, o ile […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Ocena sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika alimentacyjnego a umorzenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć […]

Prawo Cywilne

Kluczowa wiedza dla wierzyciela: kiedy roszczenia stają się wymagalne?

Wierzycielem stajemy się wtedy, gdy ktoś jest nam winien spełnienie świadczenia, jakiejś rzeczy tudzież pieniędzy. Pierwszym pytaniem, jakie pojawia się w takiej sytuacji, jest z pewnością – jak odzyskać to, co nam się należy. Jak doprowadzić do tego, by sprawiedliwości stało się zadość? Aby wierzyciel mógł dochodzić swych roszczeń, przede wszystkim […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o odpowiedzialności solidarnej obu małżonków jedynie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.), a nie […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Skarga pauliańska w orzecznictwie SN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący skargi pauliańskiej. Zdaniem Sądu Najwyższego przedmiotem przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. może być nie tylko dłużnik osobisty, ale także osoba odpowiadająca wobec wierzyciela rzeczowo (dłużnik rzeczowy). Z treści art. 527 k.c. oraz z natury skargi pauliańskiej wynika, […]

Prawo Cywilne

Zmiany w przepisach dotyczących komorników

Szykują się zmiany w przepisach regulujących pracę komorników sądowych. Działania prawników odpowiedzialnych za egzekucję długów mają być bardziej transparentne, czego celem jest przywrócenie zaufania społecznego do przedstawicieli tej grupy zawodowej. W ostatnim czasie nie brakowało różnorakich afer, które negatywnie wpłynęły na postrzeganie komorników. Dotyczyły one – między innymi – licytacyjnych […]

Prawo Cywilne

Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę

Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. Jest to chyba najważniejsza i najbardziej podstawowa zasada rządząca prawem zobowiązań. W teorii wszystko wygląda pięknie. Kupujący musi zapłacić za nabywaną rzecz. Pożyczkobiorca zwrócić pieniądze. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Między innymi dlatego wiele lat temu powstały sądy cywilne i komornicy. Instytucje […]