Tag: jednostka organizacyjna

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Bezprzetargowa możliwość nabycia nieruchomości

Dopóki trwa trwały zarząd (tu: użytkowanie), dopóty organ wykonawczy doznaje ograniczenia w możliwość ingerencji w trwały zarząd. Samo ustanowienie trwałego zarządu ogranicza uprawnienia właścicielskie gminy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 12 lutego 1992 r., podjętym w […]

Prawo Cywilne

Osoba prawna – kiedy mamy z nią do czynienia?

Według Hansa Kelsena1, teoretyka prawa i twórcy teorii Reine Rechtslehre (czystej nauki prawa), osoba prawna to korporacja, czyli wspólnota ludzi, na którą porządek prawny nakłada obowiązki oraz przyznaje prawa podmiotowe. Wspólnota ludzi oznacza co najmniej dwie jednostki, które chcą z jakiegoś powodu realizować wspólny cel gospodarczy. Ów teoretyk prawa wskazuje […]