Tag: Kodeks Cywilny

Wskazanie terminu wymagalności w pozwie

W Sejmie od 23 stycznia 2018 r. trwają pracę nad poprawkami dotyczącymi Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy: skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (6 lat zamiast 10) przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych […]

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

Wezwanie do zapłaty

Często zdarzają się sytuację, że dłużnik opóźnia się ze spłatą należnego zobowiązania. W celu zachowania dobrych stosunków warto spróbować załatwić sytuację polubownie. Jeśli jednak – z różnych powodów – jest to niemożliwe, pierwszym krokiem, jaki warto podjąć przed oddaniem sprawy do sądu, jest przesłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Kiedy dłużnik […]

Nowelizacja prawa lokatorskiego

16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa mająca na celu wydłużenie okresu ponoszenia przez gminę odpowiedzialności zapewnienia najemcom prawa do lokalu socjalnego. Celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej, szczególnie dla najuboższych. Czym jest lokal socjalny? Jest to lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na swój stan techniczny i znajdujące się […]

Zadatek czy zaliczka? Przeczytaj zanim zdecydujesz

Bardzo podobne instytucje, które jednak ogromnie różnią się od siebie. Poznanie tego faktu zazwyczaj następuje w momencie, kiedy jedna ze stron zamierza odstąpić od umowy. Zadatek ma na celu zabezpieczyć wykonawcę umowy przed wycofaniem się klienta w trakcie współpracy. Zaliczka natomiast daje zastrzyk gotówki jeszcze przed rozpoczęciem wykonania zlecenia, za […]

Nie musisz polegać tylko na gwarancji

Sprzęt elektroniczny, jak i każdy inny ułatwiający nam życie może okazać się również utrapieniem. Wady produktu przy konsumpcyjnej produkcji to „chleb powszedni”. Każda osoba (czyt. chyba wszyscy na świecie) mająca styczność z wadliwym produktem powinna wiedzieć, że ma możliwość skorzystania z dwóch bardzo skutecznych dróg do naprawy lub zwrotu niezadowalającego […]

Alfabet prawa: B jak bezpodstawne wzbogacenie

W prawie cywilnym regułą jest, że za każdym przejściem wartości majątkowej z jednej osoby na drugą potrzebne jest uzasadnienie prawne. Jeżeli to nie nastąpi, osoba która utraciła pewną wartość może żądać jej zwrotu od tego, na kogo przeszła. Art. 405 Kodeksu Cywilnego wskazuje ogólne przesłanki powstania roszczenia z tego tytułu. […]

Jak powstrzymać niezasadną egzekucję komorniczą

Jednym ze sposobów obrony przed egzekucją jest instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego, uregulowana w art. 840 – 843 Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wprowadzając powyższe przepisy, miał na celu ochronę dłużnika przed niezgodną z przepisami egzekucją, zarówno w przedmiocie jej dopuszczalności jak i również zasadności. Możemy wyróżnić dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych – powództwo […]

Kiedy może nas reprezentować pełnomocnik?

Pełnomocnictwo to upoważnienie innej osoby do działania w naszym imieniu, w konkretnej sytuacji lub też w szeregu czynności dotyczących sprawy (np. reprezentowanie podczas procesu sądowego). Przez pełnomocnika można dokonać praktycznie każdej czynności. Wyjątki wskazane są w konkretnych ustawach i należą do nich m. in. uznanie i zaprzeczenie ojcostwa czy też […]

Jak obliczać termin przy czynnościach cywilnoprawnych?

W prawie cywilnym pojęcie terminu nie ma jednolitego znaczenia. Z jednej strony jest on traktowany jako element stanowiący zastrzeżenie, przez które czynność prawna zostaje poddana ograniczeniu. Z drugiej strony może on być rozumiany jako moment lub odcinek czasu, z którym wiązane są pewne konsekwencje prawne. Ważnymi pojęciami przy dokonywaniu czynności […]