Tag: Kodeks Pracy

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ochrona pracownicy w ciąży a miesiąc księżycowy

Przepisy prawa pełne są różnorakich terminów. Apelację można wnieść w ciągu 14 dni. Roszczenia z tytułu niewykonania umowy przedawniają się co do zasady po 10 latach. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może wynieść 2 tygodnie, miesiąc czy 3 miesiące. Obliczenie terminu wydaje się być proste, jednak czasami pojawiają się wątpliwości. […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika do wykonywania pracy w formie telepracy

W przypadku zawarcia przez pracownika i pracodawcę umowy o wykonywanie pracy w formie telepracy, strony mogą zdecydować, czy telepraca ma być wykonywana z wykorzystaniem sprzętu pracodawcy, czy też sprzętu należącego do pracownika. W tym pierwszym przypadku, odpowiednie postanowienia regulujące tę kwestię powinny znaleźć się w umowie o pracę. Zgodnie z […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Porozumienie o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez jedną ze stron, tj. pracodawcę albo pracownika. Taki sposób rozwiązania umowy o pracę wiąże się z koniecznością zachowania przez strony okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje dla różnych rodzajów umów różne długości okresu wypowiedzenia. W przypadku umów na okres próbny […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czas wolny od pracy

Czas wolny od pracy udzielony na pisemny wniosek pracownika w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 151(2) § 1 k.p.) nie jest zwolnieniem od pracy ani czasem niewykonywania pracy, za który przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop na podstawie § […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę – wszystko,co musisz o niej wiedzieć

Bezrobocie w skali kraju waha się obecnie w granicach 6%. Nie oznacza to, że pozostałe 94% osób zdolnych do wykonywania pracy zarobkowej znalazło zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wciąż bardzo popularne są tak zwane „śmieciówki”, dzięki którym przedsiębiorcy mogą odprowadzać niższe składki za swoich pracowników. Oczywiście kontrakty prawa cywilnego […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienia grupowe z udziałem związków zawodowych

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca jest zobowiązany informować ją o wszczęciu procedury zwolnień grupowych. Elementem procedury zwolnień grupowych jest obowiązek zawiadomienia przez pracodawcę związków zawodowych o następujących okolicznościach dotyczących zwolnień: o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienia grupowe bez związków zawodowych

Procedura zwolnień grupowych obowiązująca w przypadku niefunkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych opiera się na współpracy pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników. Elementem procedury zwolnień grupowych jest obowiązek zawiadomienia przez pracodawcę powiatowego urzędu pracy (właściwego miejscowo dla danego pracodawcy) o następujących okolicznościach dotyczących zwolnień: o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Porozumienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego w trybie art. 150 § 3 kodeksu pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z ustalaniem czasu pracy jest regulacja kwestii okresów rozliczeniowych obowiązujących zatrudnionych. Długości okresów rozliczeniowych są różne w zależności od systemu czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek pracownika o stosowanie ruchomego czasu pracy

Przepisy prawa pracy przewidują możliwość objęcia pracownika tzw. ruchomym czasem pracy i wskazują dwie jego odmiany. Zgodnie z art. 140(1) § 1 Kodeksu pracy rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy, natomiast zgodnie z art. 140(1) […]