Tag: komornik

Jak przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny powinien spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego. Powinien zawierać oznaczenie komornika, wierzyciela oraz dłużnika (imię i nazwisko, nazwę, adresy zamieszkania/siedziby), datę i miejsce sporządzenia wniosku. Wniosek należy własnoręcznie podpisać. W celu ułatwienia identyfikacji dłużnika, należy wskazać […]

Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych

Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych. Określa ona zasady ponoszenia tych kosztów oraz tryb postępowania w sprawach ich dotyczących. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi – informuje Kancelaria Prezydenta. Ustawa o kosztach komorniczych z […]

Na kim spoczywa obowiązek powołania kuratora?

W przedmiotowej sprawie powód został zobowiązany do usunięcia wskazanych w zarządzeniu braków pozwu. Powód uzupełnił część braków pozwu. Jednak nadal nie został uzupełniony brak w postaci adresu pozwanego. Powód oświadczył, że nie ma tego adresu także komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Brak adresu pozwanego i brak wniosku o powołanie kuratora – […]

Alfabet prawa: E jak egzekucja

Termin „egzekucja” pochodzi od łacińskiego „exsecutio”. Powszechnie oznaczał on wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pomijając orzeczenia dotyczące roszczeń majątkowych, trzyma się określenia „wykonanie orzeczenia”. Jest to spowodowane uniknięciem skojarzenia egzekucji z karą śmierci, […]

Jak powstrzymać niezasadną egzekucję komorniczą

Jednym ze sposobów obrony przed egzekucją jest instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego, uregulowana w art. 840 – 843 Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wprowadzając powyższe przepisy, miał na celu ochronę dłużnika przed niezgodną z przepisami egzekucją, zarówno w przedmiocie jej dopuszczalności jak i również zasadności. Możemy wyróżnić dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych – powództwo […]

Komornicy do skreślenia z listy adwokatów

Komornik, który prowadzi aktywną działalność w swoim zawodzie nie może funkcjonować jako adwokat. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej powinni zostać skreśleni z listy adwokatów. Teza została potwierdzona przez wyrok WSA (VI SA/Wa 1429/17) w Warszawie dnia 4 stycznia 2018 roku. Aktywny komornik aktywnym adwokatem? Sędzia sprawozdawca Grażyna Śliwińska podkreśliła, że priorytetowym […]

Prawo do lokalu, a fakt zameldowania

O prawie przebywania w danym lokalu nie decyduje samo zameldowanie. Potrzebne jest również posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu. 26 września 2017 roku WSA w Krakowie (III SA/Kr 799/17) zajął się […]

Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził

13 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 3/14) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów umożliwiających pobieranie przez komorników opłaty stałej za czynności eksmisji lokatora, który wyprowadził się dobrowolnie. TK zakwestionował możliwość pobierania opłat, która nie stawiała w korzystniejszej sytuacji dłużników dobrowolnie wykonujących zobowiązanie, bez przymusu opuszczających mieszkanie. Sejm znowelizował […]