Tag: małżonek

Podatki

Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom? Praca w firmie małżonka […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o odpowiedzialności solidarnej obu małżonków jedynie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.), a nie […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje między byłymi małżonkami stosunek alimentacyjny. Stanie się tak, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek alimentacyjny ma uzasadnienie w istniejącym wcześniej stosunku małżeństwa. Obowiązek ten pozwala realizować cel ekonomiczny małżeństwa, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odpowiedzialność małżonka – współwłaściciela pojazdu za wypadek samochodowy

Przepis art. 436 § 2 k.c. przewiduje dwa wyjątki od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody za szkodę wyrządzoną przez ruch tego pojazdu, a mianowicie przypadek zderzenia się mechanicznych środków komunikacji i sytuację przewozu z grzeczności. Wyrokiem wstępnym z dnia 21 sierpnia 2007 […]

Prawo Cywilne

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Przesłanki do wytoczenia powództwa stwierdzającego wyłączenie od dziedziczenia małżonka zostały wymienione w art. 940 KC. Zgodnie z przepisem małżonek może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ma na celu uregulowanie sytuacji, […]