Tag: Naczelny Sąd Administracyjny

Prawo Administracyjne

Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez rejestracji

Według ostatniego spisu powszechnego (2011) 86,9% Polaków to katolicy, 1,31% osób wyznaje prawosławie, a 0,38% – protestantyzm.  Religie niechrześcijańskie reprezentowane są przez niewielki odsetek ludności. Ateistów jest z kolei około 10%. W bazie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się łącznie niemal 200 kościołów i wyznań. Na tej liście nie ma, i […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: Naczelnik Urzędu Celnego, określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki VW […]

Orzecznictwo, Podatki

Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Wyrok Sądu I instancji Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we decyzją, działając na podstawie art. 30 […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Administracyjne

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Przywrócenie terminu a wina zainteresowanego

Terminy w przepisach proceduralnych odgrywają wiele znaczących ról. Ich zadaniem jest między innymi usprawnianie przebiegu postępowania, dyscyplinowanie jego uczestników, a także niwelowanie przewlekłości organów kontrolujących daną grupę czynności. Spośród zagadnień obejmujących problematykę terminów na gruncie postępowania administracyjnego na szczególną uwagę zasługuje instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58-60 kpa. Przywołany […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Cywilne

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości – spółka cywilna czy jej wspólnicy? Jest to ciekawy temat, którym postanowił zająć się Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny 13 marca bieżącego roku podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. II FPS 5/16) w bardzo praktycznej sprawie. Obowiązek podatkowy – na kim ciąży? […]