Tag: Naczelny Sąd Administracyjny

Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Wyrok Sądu I instancji Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we decyzją, działając na podstawie art. 30 […]

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Ulga podatkowa przy sprzedaży mieszkania

Do tej pory dość restrykcyjne zasady określały, iż budynki lub lokale sprzedane w okresie 5 lat od końca roku ich nabycia lub wybudowania muszą zostać opodatkowane 19% podatkiem PIT. Jednak najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wyłomem od tej zasady w zakresie, w jakim przeznacza się przychód na realizację własnych […]

Wieczyste użytkowanie jako towar handlowy

Grunty, jak i użytkowanie wieczyste są środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji. Może zdarzyć się jednak, że przez wzgląd na sposób ich użycia stają się towarem handlowym. Dzieje się tak w wypadku, gdy prowadzona jest działalność o charakterze deweloperskim, a sam grunt był wiele razy zbywany i nabywany. Czym jest środek trwały? […]

Przywrócenie terminu a wina zainteresowanego

Terminy w przepisach proceduralnych odgrywają wiele znaczących ról. Ich zadaniem jest między innymi usprawnianie przebiegu postępowania, dyscyplinowanie jego uczestników, a także niwelowanie przewlekłości organów kontrolujących daną grupę czynności. Spośród zagadnień obejmujących problematykę terminów na gruncie postępowania administracyjnego na szczególną uwagę zasługuje instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58-60 kpa. Przywołany […]

Spór kompetencyjny rozstrzygnięty

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał wczoraj sprawy, z wniosku Prezydent Warszawy, dotyczące istnienia sporu kompetencyjnego między Prezydentem Warszawy i powołaną w ostatnim czasie Komisją Weryfikacyjną. Zdaniem NSA spór kompetencyjny między tymi organami nie istnieje, ponieważ warunkiem jego zaistnienia jest zarówno materialnoprawna, jak i procesowa tożsamość sprawy. W konkluzji NSA stwierdza, że […]

Jak postępować, gdy klimatyzator sąsiada nie pozwala Ci zasnąć!

Właściciel lokalu ma prawo do przeprowadzenia sprawy hałaśliwych klimatyzatorów. Nadzór budowlany nie ma możliwości odmówić uporania się ze sprawą, tylko z powodu, że podczas montażu tego urządzenia nie są wymagane określone formalności. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził o danej sprawie, podczas procesu dotyczącego zakłóconego snu przez hałas i wibracje. Wynikały one […]

Czy Dior jest renomowanym znakiem towarowym?

Polska spółka Interton stworzyła linię kosmetyków sygnowaną znakiem A Adoration. Trzy lata po rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (UP) francuski dom mody Dior złożył wobec tej rejestracji sprzeciw, za powód podając podobieństwo członu Adore do znanej linii perfum J’adore. Ten znak słowny i słownograficzny został zarejestrowany przez markę wcześniej w […]