Tag: nieletni

11 października 2019
Czy Policja może zatrzymać nieletniego?
W szczególnych przypadkach Policja może zatrzymać i umieścić w policyjnej izbie dziecka, nieletniego powyżej 13. roku życia. Kiedy jest to możliwe?
11 października 2019
Kiedy nieletni może zostać umieszczony w zakładzie poprawczym?
Zakład poprawczy jest placówką resocjalizacyjną dla nieletnich do 21. roku życia. Czy każdy nieletni przestępca tam trafia? Jakie są przesłanki zastosowania tego środka?
10 października 2019
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich
Jakie są możliwości sądu w razie popełnienia przestępstwa przez nieletnich? Jakie środki wychowawcze wobec nieletnich mogą zostać zastosowane?
15 lipca 2019
Przesłuchanie świadka, którym jest dziecko
Dziecko jako świadek w procesie. Kiedy może zostać przesłuchane? Jak wygląda przebieg przesłuchania? Jak musi być przygotowane specjalne pomieszczenie?
13 lutego 2019
Zabójstwo w prawie karnym - cechy i klasyfikacja
Czym jest zabójstwo? Co grozi za pozbawienie życia innego człowieka? Jakie są rodzaje zabójstwa? Czy każdy odpowiada na tych samych zasadach?
26 listopada 2018
Małoletni, nieletni, młodociany – czy to ta sama osoba?
Kim jest małoletni, nieletni, młodociany? Czym różnią się te pojęcia? Jakie różnice wyróżnia między nimi kodeks karny i kodeks pracy?
8 czerwca 2018
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Sprawdź, co kodeks karny mówi o czynach niedozwolonych, których dopuszczają się nieletni. Jakie formy kar są przewidziane w takich przypadkach?