Tag: NSA

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Prawo Administracyjne

RPO upomina się o prawa właścicieli zabytków

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat upomina się o prawa właścicieli prywatnych obiektów, włączanych do gminnej ewidencji zabytków. Dziś regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego wpis do ewidencji. Rzecznik pyta ministra kultury o zapowiadane zmiany, które miały m.in. nakazywać właściwym organom zawiadamianie właściciela o wpisie i jego uzasadnieniu. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Unijne

Związek małżeński osób o tej samej płci

W przedmiotowej sprawie odmówiono wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu cywilnego małżeństwa sporządzonego za granicą. W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd podał, iż zaskarżoną decyzją Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwie kobiety. Organ […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Czy budowa parkingu dla klientów wymaga pozwolenia na budowę?

W przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji w postaci budowy parkingu dla klientów. Uzasadnienie Prezydenta Miasta W uzasadnieniu organ wskazał, że obowiązek usunięcia nieprawidłowości nie został przez inwestora w pełni wykonany. Projekt budowlany złożony w dniu 2 czerwca 2015 r. nie […]

Pozostałe

NSA: Żądanie kopii dowodu osobistego niezgodne z prawem

W dzisiejszych czasach większość spraw można załatwić przez Internet. Zawierane są w ten sposób różnorakie umowy. Transakcje nie są realizowane przy jednoczesnej obecności obydwu stron, a co za tym idzie sprzedawcy oraz usługodawcy nie mogą być pewni, czy osoby przystępujące do kontraktów są wypłacalne i gotowe zrealizować swoje zobowiązania. Nie […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Hotel dla pracowników w mieszkaniu

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę skarżących (dalej określonych jako: inwestorzy albo skarżący) na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej określonych WINB albo organ II instancji) w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu. Wyrok został wydany w następującym stanie prawnym i faktycznym sprawy: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Czy można odebrać prawo jazdy, kiedy zatrzymany nie ma przy sobie dokumentów?

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym wyrokiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, oddalił skargę. W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne: Starosta orzekł o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy kategorii B, BE na okres 3 miesięcy. Decyzji nadano rygor […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: Naczelnik Urzędu Celnego, określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki VW […]