Tag: NSA

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Ujawnienie tajemnicy zawodowej – zawieszenie uprawnień maklera

Spór prawny w przedmiotowej sprawie odnosi się do oceny prawidłowości stanowiska Sądu I instancji. Kontrolując zgodność z prawem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych stwierdził on, że decyzja ta nie jest niezgodna z prawem. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że niewadliwe przeprowadzone […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zakaz reklamy aptek i leków

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Apteki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej. Sąd I instancji wskazał, że decyzją Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał nią skarżącej zaprzestania […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 02 września 2011 r. wydał postanowienie dotyczące sprzedaży działki leśnej. Dotyczy ono sytuacji, gdy działka jest współwłasnością Skarbu Państwa. Jaki organ rozpatruje taki wniosek? Sprzedaż działki leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu zniesienia współwłasności ze Skarbem Państwa, jest czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w drodze […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalność wniesienia odwołania

W dniu 18 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie dotyczące niedopuszczalności wniesienia odwołania. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy (dalej jako „skarżący”) na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz decyzji […]

Prawo Administracyjne

Czy to już koniec reprywatyzacji?

Słynna na cały kraj Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmuje się badaniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących zwrotów gruntów spadkobiercom ich przedwojennych właścicieli. Chociaż to polityczne gremium rozpoznaje wyłącznie sprawy stołeczne, problem reprywatyzacji dotyczy niemal całej Polski. W ostatnich dniach głośno jest o sprawie roszczeń następców prawnych rolniczego rodu do […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

NSA: Do parku wejdziemy z psem

Posiadający psy mieszkańcy miasta nie mają łatwego życia, szczególnie jeśli ich pupile potrzebują dużo ruchu. Wszędzie wokół tylko beton, blokowiska i samochody. Spacerowanie z czworonogiem po takiej okolicy nie należy do przyjemnych. Jedynym ratunkiem są więc – stosunkowo dość licznie występujące w Polsce – parki. Problem pojawia się, gdy przed […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Prawo Administracyjne

RPO upomina się o prawa właścicieli zabytków

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat upomina się o prawa właścicieli prywatnych obiektów, włączanych do gminnej ewidencji zabytków. Dziś regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego wpis do ewidencji. Rzecznik pyta ministra kultury o zapowiadane zmiany, które miały m.in. nakazywać właściwym organom zawiadamianie właściciela o wpisie i jego uzasadnieniu. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Unijne

Związek małżeński osób o tej samej płci

W przedmiotowej sprawie odmówiono wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu cywilnego małżeństwa sporządzonego za granicą. W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd podał, iż zaskarżoną decyzją Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwie kobiety. Organ […]