Tag: odszkodowanie

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W dniu 23 lutego 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu podał wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość odszkodowań Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy […]

Oblodzone przejście dla pieszych – kto jest odpowiedzialny za wypadek

W przedmiotowej sprawie Powódka domagała się zasądzenia od pozwanej spółki kwoty 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z wypadkiem ,któremu uległa będąc w 6 miesiącu ciąży. Upadek ciężarnej spowodowany był w jej ocenie nieodśnieżonym i oblodzonym przejściem dla pieszych. Z powodu niemożności wykonania u kobiety w ciąży zdjęcia RTG wdrożono […]

Alfabet prawa: O jak Odszkodowanie

Odszkodowanie jest to nic innego jak świadczenie, które ma na celu wyrównanie uszczerbku. Uszczerbku jakiego doznała osoba na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. Mając na myśli naprawienie uszczerbku majątkowego – mówiony o odszkodowaniu. Natomiast w przypadku naprawienia uszczerbku niemajątkowego – przysługuje nam roszczenie z […]

Opodatkowanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Zatrudniając specjalistę, pracodawca musi zabezpieczyć swój interes na wypadek przejścia tego specjalisty do konkurencji. Celowi temu służyć ma umowa o zakazie konkurencji uregulowana w art. 101(1) kodeksu pracy, a dokładniej odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku pracy z tytułu powstrzymywania od działalności konkurencyjnej. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą […]

Opodatkowanie odszkodowań za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku zasądzenia przez sąd pracy odszkodowania na rzecz byłego pracownika za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowanie takie będzie wolne od podatku. W przypadku gdyby jednak strony przed zapadnięciem wyroku zawarły w tym zakresie stosowną ugodę pozasądową, kwota wynikająca z takiej ugody będzie stanowiła przychód pracownika […]

Wypadek w magazynie – kto ponosi odpowiedzialność?

W przedmiotowej sprawie powód był pracownikiem pozwanej spółki, ostatnio zatrudniony na stanowisku kierownika magazynu. Powód doznał wypadku przy pracy. Został uderzony przez wózek jezdniowy i upadł prawą stroną ciała na posadzkę. Wynikiem powyższego doznał poważnego załamania kończyny dolnej. Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy pomocy sił przyrody Powód wskazał, iż podstawa […]

Czy niekorzystny dla potrąconego pieszego wyrok sądu karnego pozbawia go szans na odszkodowanie?

Potrącony pieszy przeżywa często podwójną traumę. Pierwszą związaną z samym zdarzeniem i odniesionymi obrażeniami, a drugą – gdy okazuje się, że wyrokiem sądu karnego kierujący pojazdem zostaje uniewinniony. Po takim rozstrzygnięciu większość osób przerywa starania o odszkodowanie od ubezpieczyciela drugiej strony. Czy słusznie? Domniemanie niewinności w prawie karnym Naczelna zasada […]

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych ma ogromne znaczenie dla efektywnego i racjonalnego działania sądów. Względy ekonomii procesowej, sprawność postępowania, a także jakość jego prowadzenia mogłyby znacząco ucierpieć, gdyby możliwe było nieograniczone w czasie dochodzenie roszczeń. Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Regulacja tej materii ma […]