Tag: odszkodowanie

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Wegetarianin w Zakładzie Karnym

W przedmiotowej sprawie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego kwoty 100.000 zł z tytułu zadośćuczynienia, wskazując w uzasadnieniu, że pozwany nie zapewnił mu diety wegańskiej, co naruszyło jego dobra osobiste, prawa i wolności, gdyż głodował i był szykanowany. Oczywiście pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Zaprzeczył, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zadośćuczynienie pieniężne – dziecko z czynu zabronionego

Polski ustawodawca kwestię możliwości przerwania ciąży w określonych wypadkach, uregulował w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  W myśl powyższej regulacji Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

W przedmiotowej sprawie powodowie po ostatecznym sprecyzowaniu swego stanowiska domagali się między innymi zasądzenia od pozwanej  Spółki Akcyjnej kwoty 81.876,98zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Żądana kwota stanowiła odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez pozwaną z nieruchomości powodów przez okres 12 lat oraz za spadek wartości handlowej tej nieruchomości. […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Ucieczka z miejsca zdarzenia a regres ubezpieczyciela

W przedmiotowej sprawie pozwany kierując samochodem spowodował wypadek śmiertelny. Po potrąceniu pieszego, pozwany nie zatrzymując się, odjechał z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Pojazd uczestniczący w zdarzeniu, którym poruszał się pozwany był objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w powodowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Matka zmarłego zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi. […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Wet Lease – umowa załogowej dzierżawy samolotu

Przedmiotowa sprawa dotyczy wykładni art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Wolfgangiem Wirthem, Theodorem Mülderem, Ruth Mülder […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Odszkodowanie za opóźnione lądowanie poza Unią

Przedmiotowa sprawa dotyczyła: Transportu lotniczego; Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 – Artykuł 3 ust. 1 – Zakresu stosowania; Pojęcie ‚lotu łączonego’; Lotu z lotniska położonego na terytorium państwa członkowskiego, będący lotem łączonym poprzez lotnisko położone na terytorium państwa trzeciego do miejsca docelowego na innym lotnisku tego państwa trzeciego. Wniosek o wydanie […]

Pozostałe

Turysto! Możesz sprawdzić czy biuro podróży ma zabezpieczenie finansowe

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny utworzył rejestr, który zawiera informacje dotyczące biur podróży. Teraz każdy z turystów może sprawdzić, czy korzystając z usługi danego tour-operatora może liczyć na zabezpieczenie finansowe. Chodzi o sytuację, kiedy istnieje ryzyko niewypłacalności działalności zajmującej się wyprawianiem ludzi w różne zakątki świata. Ponad 4,5 tys. firm w rejestrze […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Brak właściwej opieki w szpitalu a zadośćuczynienie

Pobyt w szpitalu raczej nie wywołuje pozytywnych skojarzeń. Nie tylko dlatego, że trafiają tam najczęściej osoby bardzo chore. Już bowiem same warunki hospitalizacji w polskich placówkach w wielu przypadkach odbiegają od idealnych. W Internecie łatwo znaleźć zdjęcia niezwykle skromnych posiłków. Często słyszy się też o brudzie, zakażeniach, brakach w personelu […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakaz konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy

Problematyka zakazu konkurencji obowiązującego strony stosunku pracy została uregulowana w artykułach 101(1) – 101(4) kodeksu pracy. Wyróżnia się dwa typy zakazu konkurencji: zakaz obowiązujący w czasie trwania stosunku pracy oraz zakaz obowiązujący po ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy Umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w czasie […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Szczególne zasady odpowiedzialności za mienie powierzone

Swoiste zasady ponoszenia odpowiedzialności za mienie powierzone przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. Akt ten ma zastosowanie do wymienianych w nim sytuacji. W przeciwieństwie do zasad odpowiedzialności uregulowanych w art. 124 k.p. do kategorii pracowników […]