Tag: odszkodowanie

Śmierć płodu na skutek błędu medycznego

W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Na uzasadnienie żądania pozwu Powódka podniosła, iż od dnia 27 czerwca 2011 r. pozostawała pod stałą opieką Zakładu ze względu na stwierdzoną ciążę. W trakcie ciąży, zarówno […]

Śmierć pozwanego nie zwalnia z obowiązku zapłaty zadośćuczynienia

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kwoty 100.000 zł, na którą składały się: kwota 10.000 zł. tytułem zwrotu kosztów pogrzebów zmarłego syna powódki, kwota 50.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej powódki wskutek śmierci syna oraz kwota 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego […]

Rekompensata za niesłuszne osadzenie

W przedmiotowej sprawie wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2017 roku wnioskodawca wystąpił do SO w Warszawie o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 50.000 złotych tytułem odszkodowania. Ponadto kwoty 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek, a […]

Odpowiedzialność parafii za szkodę wyrządzoną przez jej proboszcza

W typowych przypadkach za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym odpowiada wyłącznie rzeczywisty sprawca. Czasem jednak narusza on prawa innych podczas i w związku z pełnieniem funkcji organu osoby prawnej. Wtedy poszkodowany ma prawo zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do tego drugiego podmiotu. Na tej zasadzie można pozwać parafię, jeśli jej proboszcz […]

Odszkodowanie od szpitala

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od lekarza oraz Szpitala Wojewódzkiego kwoty 100000,- zł z ustawowymi odsetkami. Powódka podniosła, ze dochodzi zadośćuczynienia w związku z krzywdą, jakiej doznała w wyniku przeprowadzonego u niej badania. Zdaniem powódki przy wykonaniu badania doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Polegał […]

Dochodzenie po latach odszkodowania za wypadek przy pracy

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca w latach 1992r. – 1995r. prowadził działalność gospodarczą w branży stolarskiej. W dniu 11 lipca 1995r. doznał urazu w związku z usługą wykonywaną w ramach zgłoszonej działalności gospodarczej. Pozwany uznał to zdarzenie za wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej protokołem z dnia 14 lipca 1995r. W dniu […]

Ustawa o odszkodowaniach dla dzieci represjonowanych kobiet podpisana

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Projekt niniejszej nowelizacji został przygotowany przez senatorów. Ma ona na celu przyznanie uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa dzieciom, […]

Obwody łowieckie a wyłączenie gruntu z jego obszaru

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie ułatwia wyłączenie z polowań gruntu, który wchodzi w skład obwodu łowieckiego. Akt prawny wszedł w życie 1 kwietnia 2018 roku. Podział na obwody łowieckie Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty będzie miał możliwość przekazania swoich uwag do projektu uchwały dot. podziału na obwody łowieckie. Przy ich rozpatrzeniu […]

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]