Tag: pełnomocnictwo

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prawidłowa reprezentacja

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok dotyczący właściwego umocowania do reprezentacji. W przedmiotowej sprawie zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew. W uzasadnieniu zarządzenia zostało wskazane, że prezes zarządu strony powodowej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez przedłożenie dokumentów (w oryginale lub uwierzytelnionym przez notariusza […]

Prawo Cywilne

Umowa agencyjna pośrednictwa

Umowa agencyjna należy do grupy umów o świadczenie usług. Zawrzeć ją mogą tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lecz mające zdolność prawną. Umowa agencyjna sprowadza się do tego, iż przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: P jak pełnomocnictwo

Praktycznie każdej czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Wyjątkami w tej kwestii są np. uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, jak również sporządzenie i odwołanie testamentu. Czynność dokonana przez przedstawiciela, w granicach umocowania, pociąga za sobą bezpośrednie skutki dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym imieniu, oparte na oświadczeniu reprezentowanego nazywane jest […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Prawo Cywilne

Czym jest prokura i prokurent? Definicja i rodzaje

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące prokury uregulowane zostały w dziale VI kodeksu cywilnego i zawarte są w artykułach 109(1)-109(8). Co trzeba wiedzieć na temat prokury Prokura powinna […]

Prawo Cywilne

Kiedy może nas reprezentować pełnomocnik?

Pełnomocnictwo to upoważnienie innej osoby do działania w naszym imieniu, w konkretnej sytuacji lub też w szeregu czynności dotyczących sprawy (np. reprezentowanie podczas procesu sądowego). Przez pełnomocnika można dokonać praktycznie każdej czynności. Wyjątki wskazane są w konkretnych ustawach i należą do nich m. in. uznanie i zaprzeczenie ojcostwa czy też […]