Tag: pełnomocnik

Orzecznictwo

Czy adwokat musi mieć pełnomocnika we własnej sprawie?

Sąd Najwyższy zajął stanowisko dotyczące braku przymusu adwokackiego w środku składanym przez adwokata albo radcę prawnego we własnej sprawie. Wniesienie: kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniosku o wznowienie postępowania oraz apelacji, sporządzonych i podpisanych osobiście przez adwokata lub radcę prawnego we własnej sprawie, jest skuteczne. Pod warunkiem, że odpowiadają […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prawidłowa reprezentacja

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok dotyczący właściwego umocowania do reprezentacji. W przedmiotowej sprawie zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew. W uzasadnieniu zarządzenia zostało wskazane, że prezes zarządu strony powodowej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez przedłożenie dokumentów (w oryginale lub uwierzytelnionym przez notariusza […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Kiedy profesjonalny pełnomocnik jest niezbędny?

Co do zasady osoba występująca w sądzie może to robić samodzielnie. Jest jednak kilka sytuacji, gdy ze względu na ich powagę w naszym imieniu musi wystąpić profesjonalny pełnomocnik. Kiedy będzie to konieczne? Przymus adwokacko-radcowski, bo tak zwie się ta instytucja, występuje zarówno w postępowaniu cywilnym, karnym, jak i administracyjnym. Jego […]

Prawo Karne

RPO proponuje: przesłuchanie osoby faktycznie podejrzanej jako świadka – tylko z udziałem adwokata

Przesłuchanie osoby faktycznie podejrzanej jako świadka, zanim zostaną jej postawione zarzuty, jest niedozwolone, ale  praktykowane – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem takie osoby powinny mieć status świadka z asystą, czyli musiałyby być przesłuchiwane w obecności adwokata – by zapewnić konstytucyjne prawo do obrony. Pozwoliłoby to też uniknąć zmuszania takiej […]

Prawo Cywilne

Odszkodowanie za błędy pełnomocnika w postępowaniu sądowym

Profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu  – jak każdemu człowiekowi – zdarza się popełniać błędy. Często są one na tyle poważne czy nieszczęśliwe, że niosą za sobą dotkliwe konsekwencje dla mocodawcy. Może się zdarzyć, że na skutek drobnego uchybienia prawnika klient przegra sprawę sądową i  w związku z tym – przykładowo – nie […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Orzecznictwo

Wyprowadzenie pieniędzy z konta klienta – kto odpowiada?

W przedmiotowej sprawie powódka była klientką banku. Do jej obsługi wyznaczono pracownika, który podrabiał podpisy powódki pod dyspozycjami bankowymi. Dzięki takim mechanizmom wypłacił z konta powódki ogromne środki finansowe. Ten sam mężczyzna skłonił powódkę, aby ustaliła, że adresem do doręczeń wyciągów bankowych będzie adres banku. Mężczyzna na bieżąco informował powódkę […]

Prawo Cywilne

Czym jest prokura i prokurent? Definicja i rodzaje

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące prokury uregulowane zostały w dziale VI kodeksu cywilnego i zawarte są w artykułach 109(1)-109(8). Co trzeba wiedzieć na temat prokury Prokura powinna […]