Tag: Sąd Najwyższy

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieodpłatne godziny nadliczbowe

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok odnośnie możliwości stosowania konstrukcji nieodpłatnych godzin nadliczbowych. Zdaniem Sądu Najwyższego artykuł 1514 § 1 k.p. koresponduje z regulacją zawartą w art. 151 § 1 k.p. Wykonywanie pracy „poza normalnymi godzinami pracy” jest równoznaczne z powstaniem godzin nadliczbowych. Nie oznacza to bynajmniej, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Roszczenie pacjenta wobec nieistniejącego szpitala

Czy wobec roszczeń pacjenta skierowanych przeciwko nieistniejącej już placówki medycznej zachodzi przesłanka nieważności postępowania? Czy dopuszczalne jest konwalidowanie błędnego wskazania przez stronę powodową jako strony pozwanej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykreślonego z KRS przed datą wniesienia pozwu, poprzez sprostowanie oznaczenia strony przez sąd oraz poprzez podejmowanie czynności procesowych przez […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Prowadzenie działalności przez Skarb Państwa

W przedmiotowej sprawie strona powodowa to Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę organizacyjną, którą jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Działalność Skarbu Państwa, z której wywodzi się dochodzone roszczenie, należy do sfery prywatnoprawnej. Obejmuje czynności cywilnoprawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jego własność. Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 64 k.c.) podejmującą […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zakaz reformationis in peius w sprawie o zasiedzenie

W dniu 19 października 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kwestii: „Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie Sąd Odwoławczy związany jest zakazem reformationis in peius co do daty nabycia prawa własności?„ Zdaniem Sądu Najwyższego, w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zakaz zmiany postanowienia na […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Charakter prawny stosunku pełnomocnictwa. Respektowanie pełnomocnictw przez banki

Generalnie istotą przedstawicielstwa oczywiście z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, jest to, że można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Tak dokonana czynność prawna przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym

W dniu 7 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym. Zdaniem Sądu Najwyższego, pracownik, który nie ma zamiaru faktycznie podjąć pracy po wyroku przywracającym do pracy, jednak skrupulatnie stosuje się do poleceń organizacyjnych pracodawcy, a następnie w porozumieniu z pracodawcą rozwiązuje umowę […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązek pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy

W dniu 24 października 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący obowiązku pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Uzasadnienie dotyczyło też znamion ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i przyjęcia w konkretnym przypadku klauzuli generalnej z […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przesłanki wymagalności roszczenia o zachowek

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c., zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeśli zstępny uprawniony jest małoletni, 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, zaś w innych wypadkach połowa […]

Orzecznictwo

Przeważająca działalność w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu

Co jest przeważającą działalnością? Jak ją określić zgodnie z brzmieniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta? Tym zagadnieniem zajął się 19 grudnia 2018 roku Sąd Najwyższy. W dniu 19 grudnia 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę obejmującą zagadnienie: Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Kto odpowiada za śliski chodnik? Odpowiedzialność za szkodę

Chyba każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu zaliczył wywrotkę na śliskim chodniku. Ci bardziej szczęśliwi podnosili się, otrzepywali śnieg, ewentualnie siarczyście zaklęli patrząc na zniszczone ubranie. Niestety, niektórzy upadli tak niefortunnie, że nie obyło się bez składania nogi lub ręki u lekarza. Zdarzyli się i tacy, którym sopel […]