Tag: Sąd Najwyższy

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – uchwała SN

Czy złożenie oświadczenia w imieniu dziecka o odrzucenie spadku, w którym pasywa znacznie przewyższają wartość aktywów przekraczają zakres zwykłego zarządu jego majątkiem? Na to pytanie 22 maja 2018 roku odpowiedział Sąd Najwyższy. „W nowszych orzeczeniach Sądu Najwyższego znajdują się (…) ogólne stwierdzenia, iż odrzucenie spadku jest niewątpliwie czynnością przekraczającą zwykły […]

Nie można w drodze przymusu państwowego kształtować kontaktów rodziców z dorosłym dzieckiem

W dniu 17 maja br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści: „Rodzicom dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione całkowicie z powodu niepełnosprawności umysłowej i dla którego ustanowiono opiekuna, nie przysługuje uprawnienie do żądania rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem.” Powyższa uchwała  została podjęta w odpowiedzi na […]

Sąd Najwyższy: upływ terminu a zasady współżycia społecznego

Czasem nieznajomość prawa czy zwykła opieszałość mogą doprowadzić do definitywnej utraty uprawnień, na przykład związanych ze spadkobraniem. O ile przepisy wprost stanowią, że terminy procesowe – na złożenie odwołania czy dokonanie innej podobnej czynności przed sądem – można przywracać, o tyle te wynikające z prawa materialnego są ostateczne. Tyle teorii. […]

Niska wartość przedmiotu sporu uniemożliwia wniesienie skargi kasacyjnej

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną powoda od wyroku. Powód: rawidłowo oznaczona wartość przedmiotu zaskarżenia była niższa od przewidzianej w art. 3982 § 1 k.p.c. Podał, że w apelacji powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w odniesieniu do kwoty 19 385 zł. Pozwany także zaskarżył ten wyrok […]

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

18 lat – tyle czasu spędził w więzieniu Tomasz Komenda. Został niesłusznie oskarżony o zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny. 16 maja 2018 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Niesłusznie skazany 12 świadków jego niewinności, nieprzyznanie się do winy. Skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Powodem takiego wyroku było stwierdzenie prokuratury, […]

Orzekając zakaz sprawowania funkcji kierowniczych należy określić czas trwania zakazu

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy skazał na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, grzywnę. Nadto orzekł wobec oskarżonego obowiązek częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 k.k.) za popełnienie od nieustalonego czasu do 6 maja 2015 r. przestępstwa określonego w […]

Senat obraduje nad polskim sądownictwem. KE czeka na wyniki

Wznowienie przerwanych obrad Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś (wtorek, 15 maja 2018 roku) o godz. 11.00 rozpoczną się rozmowy ma temat nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych. Temat będzie obejmował w szczególności skargę nadzwyczajną i mianowanie asesorów. Warunek wstępny Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym swój punkt […]

Skazanie za czyn, za który nie były postawione zarzuty

W przedmiotowej sprawie obwinionemu zostały postawione zarzuty popełnienia wykroczeń: kradzieży 1 sztuki słuchawek marki JBL o wartości 79,99 zł na szkodę placówki handlowej oraz używanie publicznie słów uznanych powszechnie za nieprzyzwoite. Sąd Rejonowy uznał obwinionego za winnego. Wyrok, wobec niezaskarżenia, uprawomocnił się. Kasacja RPO Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył powyższy wyrok […]

Ustanowienie służebności przesyłu

Czy służebność przesyłu obejmuje tylko pas, na którym posadowione są słupy elektroenergetyczne? Co należy brać pod uwagę ustalając wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności? Na te pytania odpowiedział Sąd Najwyższy. W przedmiotowej sprawie SN pochylił się nad odpowiedzią dotyczącą zapytań: „Czy zakres obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu polegającą na posadowieniu na niej […]

Przymus uprawiania prostytucji

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy orzekł, że oskarżony popełnił kilkanaście przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Między innymi sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się przestępstwa zgwałcenia pokrzywdzonej, którą zastraszył rozgłoszeniem informacji, że trudni się ona uprawianiem prostytucji oskarżony czerpał korzyści majątkowe z uprawniania prostytucji przez kilka osób, a z popełniania […]