Tag: Sąd Najwyższy

Czy sąd jest właściwy orzekając w sprawie własnego pracownika?

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy zwrócił się o przekazanie do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, sprawy z aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym postawiono zarzuty popełnienia czynów związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych przy organizacji zamówień publicznych. Jedną z tych osób był były kierownik sekcji informatycznej Sądu Rejonowego (w którym złożono akt […]

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Zawieszenie w czynnościach zawodowych sędziego jednoznaczne z brakiem prawa do pełnego wynagrodzenia

W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny – działając jako sąd dyscyplinarny – wydał wyrok, w którym uznał obwinioną sędzię sądu rejonowego za winną popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Sąd dyscyplinarny wymierzył obwinionej karę dyscyplinarną złożenia z urzędu. Obniżenie wynagrodzenia sędziemu Następnie sąd apelacyjny – sąd dyscyplinarny wydał uchwałę, na mocy której obniżył obwinionej […]

Czy sędzia może brać udział w sprawie, jeżeli wydał w niej uchylone orzeczenie?

W procesie karnym  niedopuszczalne jest prowadzenie postępowania wobec oskarżonego przez tego sędziego, który w sprawie o ten sam czyn, brał udział we wcześniejszym procesie karnym, który został uchylony. W przedmiotowej sprawie Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wniósł od wyroku kasację na korzyść skazanego, a w niej zarzucił rażące i mające […]

Nieważność testamentu

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy prowadził postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po rodzicach stron (dwóch sióstr) – na wniosek jednej z nich. Wnioskodawczyni domagała się stwierdzenia, że całość spadku po ojcu stron nabyła ich matka (na podstawie testamentu), zaś całość spadku po matce stron – nabyła wnioskodawczyni (na […]

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej

Warto pamiętać, iż zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne. Postanowienie takie jedynie kończy postępowanie wpadkowe, wywołane złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. Konsekwentnie nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 394(1)§ 2 k.p.c. w zw. z art. […]

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych ma ogromne znaczenie dla efektywnego i racjonalnego działania sądów. Względy ekonomii procesowej, sprawność postępowania, a także jakość jego prowadzenia mogłyby znacząco ucierpieć, gdyby możliwe było nieograniczone w czasie dochodzenie roszczeń. Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Regulacja tej materii ma […]