Tag: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Przewlekłość postępowania – na skutek działania strony

W przedmiotowej sprawie okres od wpłynięcia skargi do WSA do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sądowego wynosił ponad 2,5 roku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można jednak uznać skargi za zasadną. Niewątpliwie w tym przypadku to skarżąca doprowadziła do tego, że postępowanie było długotrwałe, skoro składała liczne wnioski i zażalenia. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Decyzję może zaskarżyć tylko jej bezpośredni adresat

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym […]