Tag: Trybunał Konstytucyjny

Zmiany w TK – ustawa podpisana

Nowelizacja przepisów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisie Andrzeja Dudy pod aktem prawnym 3 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcia „z naruszeniem przepisów” 22 marca 2018 roku w Sejmie została złożona ww. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o […]

Obwody łowieckie, RPO vs myśliwi

Polowania na prywatnych terenach nadal niemożliwe. Dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gospodarka łowiecka może być prowadzona tylko na podstawie prawa łowieckiego. Jest to równoznaczne z możliwością wyrażenia sprzeciwu właścicieli nieruchomości, na których ww. działania się odbywają. Obwody łowieckie – niekonstytucyjne? WSA zgodził się z Rzecznikiem […]

TK działa wolniej, spraw wpływa mniej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport dotyczący pracy Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nim 2017 rok był dla Trybunału Konstytucyjnego wyjątkowo zły. Wydano jedynie 36 wyroków oraz 53 postanowienia. Z takim wynikiem 2017 rok uplasował się na czwartym miejscu od końca od wejścia w życie Konstytucji RP. Bardzo zły wynik pogarsza […]

Przekraczanie prędkości bez utraty prawa jazdy

Prawo jazdy nie zostanie zabrane kierowcy, który przekracza prędkość w celu ratowania życia ludzkiego. Prawo o ruchu drogowym ma zyskać dodatkowy przepis, który uwzględni stan wyższej konieczności. 9 stycznia 2018 roku Sejm rozpoczął pierwsze czytanie senackiego projektu zmian ustaw, dot.  prawa o ruchu drogowym i kierowaniu pojazdami. Wynika to z […]

Składanie deklaracji w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 3a ordynacji podatkowej, podatnicy mogą składać deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internetu). Przepis ten mówi o możliwości, a zatem należy z niego wnioskować, iż deklaracje podatkowe można składać w dwóch postaciach, a mianowicie papierowej oraz zdematerializowanej – elektronicznej. Z przepisów szczególnych może wynikać zarówno brak możliwości […]

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą sędziów TK

Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa reguluje tak istotne zagadnienia jak np. kwalifikacje, które musi posiadać kandydat na stanowisko sędziego TK. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres oraz zasady ustania stosunku służbowego sędziego […]

Nie można eksmitować na bruk

W orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę, czy przepisy o eksmisji bez zapewnienia lokalu zastępczego w przypadku, gdy toczy się postępowanie egzekucyjne w administracji i bez wyroku sądowego są sprzeczne z Konstytucją. TK podzielił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich.  Stwierdził on bowiem, że przepisy te nie zawierają w sobie minimalnej ochrony przed […]

Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził

13 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 3/14) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów umożliwiających pobieranie przez komorników opłaty stałej za czynności eksmisji lokatora, który wyprowadził się dobrowolnie. TK zakwestionował możliwość pobierania opłat, która nie stawiała w korzystniejszej sytuacji dłużników dobrowolnie wykonujących zobowiązanie, bez przymusu opuszczających mieszkanie. Sejm znowelizował […]

Sankcja za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h

W przypadku, gdy kierowca jadąc w obszarze zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej oraz zapłacenie mandatu przewidzianego w art. 99a Kodeksu wykroczeń. Zatrzymanie prawa jazdy następuje na podstawie art. 135 ust.1a ustawy – Prawo o ruchu […]

Egzekucja wobec byłego wspólnika spółki osobowej

W dniu 3 października Trybunał Konstytucyjny ogłosił bardzo ważny wyrok w sprawie o sygn. akt SK 31/15.  Sprawa ta dotyczyła konstytucyjności artykułu 778 [1] ustawy z dnia 17 listopada 1974 roku Kodeks postępowania cywilnego (KPC) w zakresie w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej, klauzuli wykonalności przeciwko […]