Tag: Trybunał Konstytucyjny

Przekraczanie prędkości bez utraty prawa jazdy

Prawo jazdy nie zostanie zabrane kierowcy, który przekracza prędkość w celu ratowania życia ludzkiego. Prawo o ruchu drogowym ma zyskać dodatkowy przepis, który uwzględni stan wyższej konieczności. TK o przekraczaniu prędkości 9 stycznia 2018r. Sejm rozpoczął pierwsze czytanie senackiego projektu zmian ustaw, dot.  prawa o ruchu drogowym i kierowaniu pojazdami. […]

Składanie deklaracji w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 3a ordynacji podatkowej, podatnicy mogą składać deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internetu). Przepis ten mówi o możliwości, a zatem należy z niego wnioskować, iż deklaracje podatkowe można składać w dwóch postaciach, a mianowicie papierowej oraz zdematerializowanej – elektronicznej. Z przepisów szczególnych może wynikać zarówno brak możliwości […]

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą sędziów TK

Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa reguluje tak istotne zagadnienia jak np. kwalifikacje, które musi posiadać kandydat na stanowisko sędziego TK. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres oraz zasady ustania stosunku służbowego sędziego […]

Nie można eksmitować na bruk

W orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę, czy przepisy o eksmisji bez zapewnienia lokalu zastępczego w przypadku, gdy toczy się postępowanie egzekucyjne w administracji i bez wyroku sądowego są sprzeczne z Konstytucją. TK podzielił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich.  Stwierdził on bowiem, że przepisy te nie zawierają w sobie minimalnej ochrony przed […]

Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził

13 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 3/14) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów umożliwiających pobieranie przez komorników opłaty stałej za czynności eksmisji lokatora, który wyprowadził się dobrowolnie. TK zakwestionował możliwość pobierania opłat, która nie stawiała w korzystniejszej sytuacji dłużników dobrowolnie wykonujących zobowiązanie, bez przymusu opuszczających mieszkanie. Sejm znowelizował […]

Sankcja za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h

W przypadku, gdy kierowca jadąc w obszarze zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej oraz zapłacenie mandatu przewidzianego w art. 99a Kodeksu wykroczeń. Zatrzymanie prawa jazdy następuje na podstawie art. 135 ust.1a ustawy – Prawo o ruchu […]

Egzekucja wobec byłego wspólnika spółki osobowej

W dniu 3 października Trybunał Konstytucyjny ogłosił bardzo ważny wyrok w sprawie o sygn. akt SK 31/15.  Sprawa ta dotyczyła konstytucyjności artykułu 778 [1] ustawy z dnia 17 listopada 1974 roku Kodeks postępowania cywilnego (KPC) w zakresie w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej, klauzuli wykonalności przeciwko […]

ZUS a skarga pauliańska. Darowizna nie uchroni przed zapłatą składek

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego (link do orzeczenia zostanie podany niezwłocznie po jego publikacji): ZUS może skorzystać przy dochodzeniu swoich należności ze skargi pauliańskiej uregulowanej w art. 527-554 KC. SN wypowiedział się w spornej od dawna sprawie i zapalił zielone światło do dochodzenia przez ten organ państwowy bezskuteczności umowy, […]