Tag: umowa o pracę

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia za pracę

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wypłata pensji jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 22 i art. 94 kodeksu pracy. Nieumieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia nie czyni jej nieważną. Wysokość wynagrodzenia można bowiem ustalić w sposób odpowiadający rodzajowi pracy, kwalifikacjom i ilości świadczonej pracy oraz jednakowemu […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Telepraca szczególnym rodzajem umowy o pracę

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikacja telefoniczna, internetowa, poczta elektroniczna, wideokonferencje). Zgodnie z tą definicją telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązek pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy

W dniu 24 października 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący obowiązku pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Uzasadnienie dotyczyło też znamion ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i przyjęcia w konkretnym przypadku klauzuli generalnej z […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ograniczenia w możliwości wypowiadania umów o pracę

Kodeks pracy oraz przepisy szczególne wprowadzają pewne ograniczenia w możliwości wypowiadania umów o pracę. Poniżej przedstawiamy główne wyjątki od reguły. Pracownik znajdujący się w przedemerytalnym okresie ochronnym – art. 39 k.p. Zgodnie ze wskazanym przepisem „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Istotne zmiany w prawie pracy od 22 listopada

Czwartek 22 listopada to ważna data dla pracowników. Bowiem części z nich umowy terminowe przekształciły się w kontrakty na czas nieokreślony. W życie weszła rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Limit 33 miesiące zatrudnienia W świetle nowelizacji podpisanej przez prezydenta w 2015 roku, łączny […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypadek przy pracy – świadczenie nie tylko z ZUS

Trudno zaprzeczyć, że w typowej sytuacji praca na czarno albo w oparciu o umowę o dzieło jest opłacalna ekonomicznie. Pracodawca nie musi płacić różnego rodzaju składek i podatków, co może przełożyć się na większą pensję dla podwładnego. Problemy pojawiają się jednak, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie wykonywania zleconych zadań. […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

W przedmiotowej sprawie powód wniósł o przywrócenie do pracy wraz z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy za każdy miesiąc w kwocie 4.710 zł oraz ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że wszystkie swoje obowiązki służbowe wykonywał sumiennie i rzetelnie, dbał o dobro i wizerunek firmy. Nie może […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Porozumienie o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez jedną ze stron, tj. pracodawcę albo pracownika. Taki sposób rozwiązania umowy o pracę wiąże się z koniecznością zachowania przez strony okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje dla różnych rodzajów umów różne długości okresu wypowiedzenia. W przypadku umów na okres próbny […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę – wszystko,co musisz o niej wiedzieć

Bezrobocie w skali kraju waha się obecnie w granicach 6%. Nie oznacza to, że pozostałe 94% osób zdolnych do wykonywania pracy zarobkowej znalazło zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wciąż bardzo popularne są tak zwane „śmieciówki”, dzięki którym przedsiębiorcy mogą odprowadzać niższe składki za swoich pracowników. Oczywiście kontrakty prawa cywilnego […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy (dalej „k.p.”), przede wszystkim art. 25-6717 k.p. Należy podkreślić, że umowa o pracę nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i […]