Tag: Unia Europejska

Unia pracuje nad definicją dezinformacji

Zespół ekspertów z krajów członkowskich opracował oficjalną unijną definicję dezinformacji. Jest to początek zapowiadanej przez unijne organy walki z tym zjawiskiem oraz podstawa nowego kodeksu postępowania dla mediów. Grupę ekspertów wysokiego szczebla powołano, by doradzała Komisji w sprawie zakresu zjawiska fałszywych informacji. W skład grupy wchodzi 39 ekspertów reprezentujących organizacje […]

Unia zakaże geoblokady

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zakazujące nieuzasadnionej geoblokady na rynku wewnętrznym Unii. Akt ten sprawi, że sprzedawca nie będzie mógł np. ograniczać klientom dostępu do swoich usług ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Jeśli jednak będzie tak robił, będzie musiał podać wyjaśnienie. Koniec geoblokady to szerszy wybór reklama reklama […]

Opublikowano „białą księgę” dotyczącą reform sądownictwa

Kancelaria Premiera w czwartek opublikowała skróconą wersję – tzw. kompendium „białej księgi” dot. reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Rząd przekonuje m.in., „dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa” oraz dlaczego „reformy są uzasadnione i proporcjonalne”. Kompendium podzielono na trzy części: „Dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa?” „Dlaczego reformy są uzasadnione i proporcjonalne?” „Praworządność […]

Wysoka jakość produktów dzięki unijnym regulacjom

Celem zmian w ustawie o systemie oceny zgodności, przyjętym we wtorek przez rząd, ma być poprawa warunków uczciwej konkurencji. Realizację tego warunku ma zapewnić między innymi nałożenie nowego systemu kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Nowelizacja wymuszona została przepisami unijnymi.   Jak przypomniano po posiedzeniu Rady Ministrów, […]

Wzrost gospodarczy w Polsce

W dzisiejszym raporcie Komisja Europejska poinformowała, że krótkoterminowe perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre: wzrost gospodarczy jest silny, a sektor finansowy jest stabilny. Ponadto przedstawiła w środę analizę sytuacji gospodarczej UE oraz oceny gospodarek państw członkowskich, w tym Polski. Wskazała, iż  „Wzrost gospodarczy (w Polsce) jest silny, sektor finansowy jest […]

Zaostrzono normy dotyczące odpadów

Unia zaostrza normy w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych. Ponadto ogranicza składowanie odpadów. Takie zmiany przewiduje unijny pakiet legislacyjny, zatwierdzony wstępnie przez Radę Unii Europejskiej. Zmiany w sześciu dyrektywach Zmiany dotyczą następujących unijnych dyrektyw: dyrektywy ramowej o odpadach dyrektywy o odpadach opakowaniowych dyrektywy o składowaniu odpadów dyrektywy o zużytym […]

Umowa o Brexicie opublikowana

W dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Europejska opublikowała Projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Projekt umowy ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w grudniu 2017 r. wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa na temat pierwszego etapu negocjacji. W projekcie zawarto także, na […]

Unijna pomoc dla pszczół

Europosłowie przedstawili długofalową strategię pomocy w odbudowie populacji pszczół. Przewiduje ona zakaz stosowania szkodliwych pestycydów, zaostrzenie kontroli importu podrabianego miodu oraz ogólną promocję korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania miodu. Więcej badań, mniej pestycydów Pszczoły odpowiadają za zapylanie 76% produkcji żywności w Europie. Z tego też względu tak ważna jest odbudowa […]

Rada ECOFIN

W dniu 19 lutego 2018 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Eurogrupy. Skład został poszerzony o państwa spoza strefy euro. Głównym tematem posiedzenia było pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończeniu unii bankowej. Polska, mimo że nie jest członkiem unii bankowej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach zwracając uwagę na konieczność […]

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych gotowy, zmieni 40 ustaw

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) i zawiera zmiany w 40 ustawach. Szerokie konsultacje społeczne Konsultacje społeczne projektu trwały od 14 […]