Tag: wierzyciel

Przejęcie długu

Problematyka przejęcia długu regulowana jest w art. 519-525 kodeksu cywilnego. Przejęcie długu polega na tym, że osoba trzecia wstępuje na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.  Zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego przejęcie długu następuje na podstawie umowy zawartej między osobą trzecią (przejmującym) a dłużnikiem albo wierzycielem. Do skuteczności […]

Oświadczenie o potrąceniu

Instytucja potrącenia regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego w art. 498 – 505. Potrącenie zwane również kompensatą należy do kategorii zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Polega ona na umorzeniu wierzytelności – części lub całości, bez konieczności dokonywania zapłaty (gotówkowej lub bezgotówkowej). Istotą potrącenia jest to, iż wartość jednej wierzytelności zalicza się na poczet […]

Alfabet prawa: N jak nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe. Orzeczenie to jest wydawane na posiedzeniu niejawnym, tzn. bez przeprowadzenia rozprawy, bez udziału stron. Uzyskuje się je na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Postępowanie dowodowe w tych sprawach ograniczone jest do przeprowadzenia dowodów z dokumentu. W związku z powyższym, […]

Wezwanie do zapłaty

Często zdarzają się sytuację, że dłużnik opóźnia się ze spłatą należnego zobowiązania. W celu zachowania dobrych stosunków warto spróbować załatwić sytuację polubownie. Jeśli jednak – z różnych powodów – jest to niemożliwe, pierwszym krokiem, jaki warto podjąć przed oddaniem sprawy do sądu, jest przesłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Kiedy dłużnik […]

Alfabet prawa: H jak hipoteka

Co to jest hipoteka? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu […]

Ugoda pozasądowa

Ugoda została uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej k.c.) w art. 917 oraz art. 918 i należy do umów konsensualnych, kauzalnych oraz w swym założeniu wzajemnych. Jej celem jest usunięcie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami, zapewnienia wykonania tych roszczeń bądź uchylenia istniejącego bądź mogącego […]

Alfabet prawa: E jak egzekucja

Termin „egzekucja” pochodzi od łacińskiego „exsecutio”. Powszechnie oznaczał on wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pomijając orzeczenia dotyczące roszczeń majątkowych, trzyma się określenia „wykonanie orzeczenia”. Jest to spowodowane uniknięciem skojarzenia egzekucji z karą śmierci, […]

Alfabet prawa: D jak dług

Jeśli ktoś przekartkuje kodeks cywilny, to z pewnością zauważy, że księga trzecia – zobowiązania stanowi grubo ponad połowę zawartości tej ustawy. Nie dzieje się tak bez powodu. To bardzo obszerna i wymagająca tematyka, z którą styczność ma każdy z nas. Zagadnienie długu także do niej należy. Czym jest dług? Przez […]

Kiedy można złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego

Depozyt sądowy jest środkiem zabezpieczenia przedmiotu świadczenia i polega na złożeniu go w sądzie, który jest właściwym dla miejsca wykonania zobowiązania. Jest on instytucją korzystną dla obu stron zobowiązania. Co mówi prawo o depozycie sądowym? Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi tej kwestii. Z kodeksu cywilnego… Zgodnie z przepisami kodeksu […]

Uznanie długu – czym jest i dlaczego wierzycielowi powinno na nim zależeć

W dużym uproszczeniu – uznaniem długu (roszczenia) nazywamy przyznanie dłużnika, że jest świadomy istnienia jego zobowiązania wobec wierzyciela. Należy wspomnieć, że w przepisach polskiego prawa próżno szukać definicji tej instytucji, nie mówiąc o jej kompleksowej regulacji. Więcej informacji dają nam orzeczenia sądów oraz stanowisko przyjmowane przez przedstawicieli doktryny. Uznanie długu […]