Tag: wierzyciel

Prawo Cywilne

Kluczowa wiedza dla wierzyciela: kiedy roszczenia stają się wymagalne?

Wierzycielem stajemy się wtedy, gdy ktoś jest nam winien spełnienie świadczenia, jakiejś rzeczy tudzież pieniędzy. Pierwszym pytaniem, jakie pojawia się w takiej sytuacji, jest z pewnością – jak odzyskać to, co nam się należy. Jak doprowadzić do tego, by sprawiedliwości stało się zadość? Aby wierzyciel mógł dochodzić swych roszczeń, przede wszystkim […]

Prawo Cywilne

Skuteczna egzekucja komornicza mimo dobrowolnej zapłaty – jak odzyskać pieniądze?

W jednym z artykułów wyjaśniliśmy, co powinien zrobić dłużnik, gdy komornik niezasadnie rozpocznie egzekucję z jego majątku. Jedynym, w pełni skutecznym, sposobem obrony jest wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym. Musi być ono uzupełnione o wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie postępowania komorniczego. Z tego środka prawnego skorzystać można jednak wyłącznie na początkowym etapie […]

Orzecznictwo, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o odpowiedzialności solidarnej obu małżonków jedynie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.), a nie […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Prawo Cywilne

Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę

Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. Jest to chyba najważniejsza i najbardziej podstawowa zasada rządząca prawem zobowiązań. W teorii wszystko wygląda pięknie. Kupujący musi zapłacić za nabywaną rzecz. Pożyczkobiorca zwrócić pieniądze. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Między innymi dlatego wiele lat temu powstały sądy cywilne i komornicy. Instytucje […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zaliczenie na poczet ceny wierzytelności innego wierzyciela

W dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy nabywca licytacyjny nieruchomości, który na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zalicza na poczet ceny wierzytelność innego wierzyciela, a który błędnie przyjmuje, że wierzytelność ta znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinien zostać wezwany przez Sąd do uiszczenia […]

Prawo Cywilne

Akcesoryjność poręczenia – co to właściwie oznacza?

W polskim prawie cywilnym instytucja poręczenia ma charakter akcesoryjny. Co to oznacza? Powstanie zabezpieczenia osobistego, za jakie uchodzi poręczenie, jest uzależnione od istnienia długu. Określa się je zatem za absolutnie niesamodzielne. Akcesoryjny charakter poręczenia przejawia się w 3 trzech przypadkach: W zakresie odpowiedzialności poręczyciela za dług dłużnika głównego, W samym […]

Prawo Cywilne

Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. Wyznacza ona podstawowy mechanizm każdego zobowiązania – bez względu na źródło. Ale czy to oznacza, że wierzyciel może stać nad dłużnikiem z założonymi rękami? Zobowiązanie […]

Prawo Cywilne

Umowa poręczenia – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Umowa poręczenia to jedna z umów cywilnoprawnych powszechnych w obrocie gospodarczym. Istota poręczenia została szeroko opisana w art. 876-887 KC. Przede wszystkim, poprzez poręczenie zabezpieczamy swoje wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 876 § 1 KC, który brzmi następująco: Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, […]

Prawo Cywilne

Zwalniam Cię z długu!

W grupie wielu scenariuszy, w których może dojść do umorzenia lub innego zakończenia zobowiązania, często zapomina się o drobnym przepisie. Nie wynika to ze znikomej doniosłości prawnej tej regulacji, ale raczej z rzadkości jej występowania w obrocie prawnym. Nie chcę, byś był moim dłużnikiem! Skoro jednym ze sposobów powstania zobowiązania […]