Tag: wierzyciel

Prawo Cywilne

Akcesoryjność poręczenia – co to właściwie oznacza?

W polskim prawie cywilnym instytucja poręczenia ma charakter akcesoryjny. Co to oznacza? Powstanie zabezpieczenia osobistego, za jakie uchodzi poręczenie, jest uzależnione od istnienia długu. Określa się je zatem za absolutnie niesamodzielne. Akcesoryjny charakter poręczenia przejawia się w 3 trzech przypadkach: W zakresie odpowiedzialności poręczyciela za dług dłużnika głównego, W samym […]

Prawo Cywilne

Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. Wyznacza ona podstawowy mechanizm każdego zobowiązania – bez względu na źródło. Ale czy to oznacza, że wierzyciel może stać nad dłużnikiem z założonymi rękami? Zobowiązanie […]

Prawo Cywilne

Umowa poręczenia – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Umowa poręczenia to jedna z umów cywilnoprawnych powszechnych w obrocie gospodarczym. Istota poręczenia została szeroko opisana w art. 876-887 KC. Przede wszystkim, poprzez poręczenie zabezpieczamy swoje wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 876 § 1 KC, który brzmi następująco: Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, […]

Prawo Cywilne

Zwalniam Cię z długu!

W grupie wielu scenariuszy, w których może dojść do umorzenia lub innego zakończenia zobowiązania, często zapomina się o drobnym przepisie. Nie wynika to ze znikomej doniosłości prawnej tej regulacji, ale raczej z rzadkości jej występowania w obrocie prawnym. Nie chcę, byś był moim dłużnikiem! Skoro jednym ze sposobów powstania zobowiązania […]

Prawo Cywilne

Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?

Jest jedną z podstawowych zasad na gruncie zobowiązaniowej części Kodeksu Cywilnego. Wbrew pozorom dotyczy zagadnień ważkich i stosunkowo trudnych, chociażby ze względu na ilość transakcji o charakterze transgranicznym. Zasada walutowości została wprowadzona jako norma dyspozytywna – ratunek w sytuacji niepełnego uregulowania stosunków pomiędzy stronami. Czy aż tak pomaga? Treść zasady […]

Prawo Cywilne

Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika

Wszystko, co robimy, zostawia ślady – odciski palców, ślady butów. A co w sytuacji spełnienia świadczenia? Wpłata pieniędzy, dostarczenie rzeczy, wykonanie pracy – nierzadko trudno o świadków tych wydarzeń czy niepodważalne dowody. Z pomocą przychodzi instytucja pokwitowania. Kto musi udowodnić wykonanie zobowiązania? Wykonanie zobowiązania, zgodnie z art. 6 KC, musi udowodnić […]

Prawo Cywilne

Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?

Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to, jakich terminów użyjemy, ma jakieś znaczenie? Opóźnienie a zwłoka Nie każde opóźnienie w […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kiedy rozłożenie na raty świadczenia jest możliwe?

W przedmiotowej sprawie Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego z tytułu udzielonej pożyczki kwoty 209.713 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenie zwrotu kosztów sądowych. Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w części dotyczącej […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: W jak wierzyciel

Wierzycielem nazywamy stronę uprawnioną w stosunku zobowiązaniowym. Jego uprawnienia nazywamy zbiorowym mianem wierzytelności, a zobowiązanie wygasa, kiedy dłużnik zaspokoi interesy wierzyciela – spełni świadczenie. Interesy wierzyciela w żadnym wypadku nie mogą być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Zazwyczaj, choć nie zawsze ma on charakter […]

Prawo Cywilne

Przejęcie długu

Problematyka przejęcia długu regulowana jest w art. 519-525 kodeksu cywilnego. Przejęcie długu polega na tym, że osoba trzecia wstępuje na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.  Zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego przejęcie długu następuje na podstawie umowy zawartej między osobą trzecią (przejmującym) a dłużnikiem albo wierzycielem. Do skuteczności […]