Tag: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Wyrok Sądu I instancji Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we decyzją, działając na podstawie art. 30 […]

Czy policjant może zrobić kierowcy sprawdzian z przepisów?

Jazda bez włączonych świateł do jazdy dziennej skończyła się dla pewnego kierowcy skierowaniem na egzamin sprawdzający kwalifikację do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci uznali bowiem, że istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu jego wiedzy o przepisach prawa o ruchu drogowym. Decyzję funkcjonariuszy oceniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (II SA/Gl 651/16). […]

Obwody łowieckie, RPO vs myśliwi

Polowania na prywatnych terenach nadal niemożliwe. Dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gospodarka łowiecka może być prowadzona tylko na podstawie prawa łowieckiego. Jest to równoznaczne z możliwością wyrażenia sprzeciwu właścicieli nieruchomości, na których ww. działania się odbywają. Obwody łowieckie – niekonstytucyjne? WSA zgodził się z Rzecznikiem […]

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Alfabet prawa: D jak dług

Jeśli ktoś przekartkuje kodeks cywilny, to z pewnością zauważy, że księga trzecia – zobowiązania stanowi grubo ponad połowę zawartości tej ustawy. Nie dzieje się tak bez powodu. To bardzo obszerna i wymagająca tematyka, z którą styczność ma każdy z nas. Zagadnienie długu także do niej należy. Czym jest dług? Przez […]

Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym […]

Kiedy następuje nieskuteczne dostarczenie przesyłki?

Dowód doręczenia przesyłki musi jasno określać dwukrotność awizowania. Gdy ten obowiązek nie zostanie spełniony, można mówić o pojęciu nieskuteczności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach określił brak możliwości roszczenia w stosunku do osoby, która nie została należycie poinformowana przez Urząd Kontroli Skarbowej. Zdaniem WSA (I SA/Ke 360/17) w celu uznania doręczenia […]

Prawo do lokalu, a fakt zameldowania

O prawie przebywania w danym lokalu nie decyduje samo zameldowanie. Potrzebne jest również posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu. 26 września 2017 roku WSA w Krakowie (III SA/Kr 799/17) zajął się […]

WSA w Gdańsku: Wnoszący skargę musi informować sąd o opuszczeniu miejsca zamieszkania na dłuższy czas

W przedmiotowej sprawie 6 kwietnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem odrzucił skargę R.B., od którego skarżący wniósł zażalenie. R.B. nie uiścił jednakże stosownej opłaty w wysokości 100 zł. Sąd wezwał R.B. do uiszczenia opłaty, a skarżący złożył pismo z prośbą o zwolnienie z niej. Pisma jednakże nie podpisał. Zarządzeniem Przewodniczącego […]