Tag: WSA

Obwody łowieckie, RPO vs myśliwi

Polowania na prywatnych terenach nadal niemożliwe. Dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gospodarka łowiecka może być prowadzona tylko na podstawie prawa łowieckiego. Jest to równoznaczne z możliwością wyrażenia sprzeciwu właścicieli nieruchomości, na których ww. działania się odbywają. Obwody łowieckie – niekonstytucyjne? WSA zgodził się z Rzecznikiem […]

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]

Ograniczenie prawa własności gruntu

W przedmiotowej sprawie zaskarżoną decyzją Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej dokonanie całkowitej rozbiórki ogrodzenia niezabudowanej działki, utrzymał w […]

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Komornicy do skreślenia z listy adwokatów

Komornik, który prowadzi aktywną działalność w swoim zawodzie nie może funkcjonować jako adwokat. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej powinni zostać skreśleni z listy adwokatów. Teza została potwierdzona przez wyrok WSA (VI SA/Wa 1429/17) w Warszawie dnia 4 stycznia 2018 roku. Aktywny komornik aktywnym adwokatem? Sędzia sprawozdawca Grażyna Śliwińska podkreśliła, że priorytetowym […]

Osoba bezrobotna a stosunek pracy

Bezrobotny nie musi rozpocząć pracy by stać się osobą pracującą. W świetle prawa stosunek zatrudnienia dochodzi do skutku w momencie podpisania umowy, w której zawarte jest oświadczenie woli stron. Od tego momentu następuje zobowiązanie do świadczenia. 19 września 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podjął się wyjaśnienia różnicy pomiędzy […]

Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym […]

Kiedy następuje nieskuteczne dostarczenie przesyłki?

Dowód doręczenia przesyłki musi jasno określać dwukrotność awizowania. Gdy ten obowiązek nie zostanie spełniony, można mówić o pojęciu nieskuteczności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach określił brak możliwości roszczenia w stosunku do osoby, która nie została należycie poinformowana przez Urząd Kontroli Skarbowej. Zdaniem WSA (I SA/Ke 360/17) w celu uznania doręczenia […]

Prawo do lokalu, a fakt zameldowania

O prawie przebywania w danym lokalu nie decyduje samo zameldowanie. Potrzebne jest również posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu. 26 września 2017 roku WSA w Krakowie (III SA/Kr 799/17) zajął się […]

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobom rezygnującym z innego źródła dochodu. Jest to zdecydowanie najważniejszy warunek. Ważne jest również potwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności najbliższego członka rodziny. Dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (VIII SA/Wa 418/17) w Warszawie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkowym źródłem dochodu. Jest ono natomiast […]