Tag: wyrok

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Uchylenie wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne

W dniu 20 września 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów. Uchwała dotyczyła następującego zagadnienia: Czy określona w art. 437 § 2 k.p.k.,tj. „Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę […]

Prawo Karne

Wytyczne śmierci, czyli podstawy prawne kary śmierci

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, warto zgłębić prawne fundamenty ferowania kary śmierci i jej wykonywania. Materię prawną, która stanowi bazę poniższych rozważań, należy traktować jako regulacje historyczne, nieznajdujące dzisiaj żadnego […]

Orzecznictwo, Prawo Konstytucyjne

Stanowisko SN w sprawie K 7/18

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko SN w sprawie K 7/18 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dnia 23 sierpnia 2018 roku  Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o zbadanie przez TK zgodności z Konstytucją „treści normatywnych” postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku (III UZP 4/18), zwłaszcza w odniesieniu […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Śmierć oskarżonego przesłanką niedopuszczalności postępowania karnego

W sierpniu 2018 roku Sąd Najwyższy orzekał w kwestii śmierci oskarżonego jako przesłanki niedopuszczalności postępowania karnego. Z dołączonego do akt sprawy skróconego aktu zgonu wynika, iż oskarżony zmarł w dniu 2 grudnia 2017 r. Zgodnie z unormowaniem art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., śmierć oskarżonego stanowi bezwzględną przesłankę procesową, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za komentarze internautów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt I CSK 598/151 orzekł, że przepis art. 24 § 1 k.c. nie ogranicza jego zastosowania do bezpośrednich sprawców naruszenia dóbr osobistych, ale obejmuje swoim zakresem wszelkie działania określonego podmiotu, które w jakikolwiek sposób powodują czy przyczyniają się do […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Dochodzenie zapłaty za kolejne okresy najmu bez wyroku

W lipcu 2018 roku, Sąd Najwyższy pochylił się nad zagadnieniem prawnym dotyczącym: „Czy z prawomocności materialnej (powagi rzeczy osądzonej) wyroku zasądzającego na rzecz powoda część świadczenia z danego stosunku prawnego korzysta rozstrzygnięcie o zasadzie odpowiedzialności z tego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami przy niezmienionych okolicznościach sprawy?” W przedmiotowej sprawie […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Uścisk dłoni jako zdarzenie prawne

Mogłoby się wydawać, że uścisk dłoni to dość naturalna czynność, której odmowa może co najwyżej doprowadzić do uznania nas za nieuprzejmych. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach nieuściśnięcie ręki prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych. Dotkliwie przekonała się o tym muzułmańska para ubiegająca się o szwajcarskie obywatelstwo przed komisją w […]