Tag: wyrok

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Alfabet prawa: Ciężar dowodu

Ludzie lubią się spierać. Strony konfliktu mają najczęściej kompletnie odmienne poglądy na daną sprawę. Widzą inaczej te same wydarzenia. Jeśli spór trafi do sądu, bezstronny arbiter będzie musiał wybrać jedną z wersji. W procesie cywilnym nie zawsze zwycięży ta, która rzeczywiście jest prawdziwa. Korzystny wyrok otrzyma osoba, która sprosta ciężarowi […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Eden Finance i Polkomtel – najnowsze wyroki sądowe

Eden Finance, Polkomtel. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Eden Finance – sygn. XVII AmA 31/16 Pierwszy z wyroków dotyczy decyzji z grudnia 2015 r. Prezes UOKiK uznał, że firma pożyczkowa Eden Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Urząd przeanalizował przekazane przez spółkę […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia niestawiennictwa w sądzie

1 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok odnośnie kwestii, iż udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie. W przedmiotowej sprawie Sąd wydał wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku. Powodem było to, iż w dniu rozprawy wypadł mu […]

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Orzecznictwo, Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Zawieszenie postępowania na czas trwania sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, iż jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie postępowania na tej podstawie jest występująca […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Uchylenie wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne

W dniu 20 września 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów. Uchwała dotyczyła następującego zagadnienia: Czy określona w art. 437 § 2 k.p.k.,tj. „Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę […]

Prawo Karne

Wytyczne śmierci, czyli podstawy prawne kary śmierci

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, warto zgłębić prawne fundamenty ferowania kary śmierci i jej wykonywania. Materię prawną, która stanowi bazę poniższych rozważań, należy traktować jako regulacje historyczne, nieznajdujące dzisiaj żadnego […]

Orzecznictwo, Prawo Konstytucyjne

Stanowisko SN w sprawie K 7/18

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko SN w sprawie K 7/18 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dnia 23 sierpnia 2018 roku  Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o zbadanie przez TK zgodności z Konstytucją „treści normatywnych” postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku (III UZP 4/18), zwłaszcza w odniesieniu […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Śmierć oskarżonego przesłanką niedopuszczalności postępowania karnego

W sierpniu 2018 roku Sąd Najwyższy orzekał w kwestii śmierci oskarżonego jako przesłanki niedopuszczalności postępowania karnego. Z dołączonego do akt sprawy skróconego aktu zgonu wynika, iż oskarżony zmarł w dniu 2 grudnia 2017 r. Zgodnie z unormowaniem art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., śmierć oskarżonego stanowi bezwzględną przesłankę procesową, […]