Co zawiera tarcza antykryzysowa 4.0?

26 czerwca 2020
hello world!

To już czwarta odsłona rządowej tarczy antykryzysowej, która ma pomagać przedsiębiorcom w dobie pandemii koronawirusa. Jakie usprawnienia i formy pomocy dla polskiej gospodarki zawiera tym razem tarcza antykryzysowa 4.0?

Tarcza antykryzysowa 4.0 - dopłaty do kredytów

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 weszła w życie 24 czerwca.

Jak wskazuje sama jej nazwa, w największej mierze reguluje ona sprawy związane z kredytami. Pozwala ona między innymi na to by firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID-19, mogły otrzymać oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa. Przy czym ich wysokość ma zależeć od wielkości firmy. Małe i średnie mogą otrzymać dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a dla dużych przedsiębiorstw będzie to 1 punkt procentowy. Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 500 milionów złotych.

Tarcza antykryzysowa 4.0 - wakacje kredytowe

Ustawa wprowadza też wakacje kredytowe. Z pewnością przyniosą one ulgę tym, którzy posiadają kredyty hipoteczne. Zmiany dotyczą umów zawartych przed 13 marca tego roku. Co więcej, obejmuje to również kredyty, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Co istotne, bank na wniosek kredytobiorcy zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Ile będzie trwało zawieszenie? Maksymalnie 3 miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Uwaga! Jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, to musi wybrać ten, w którym chce skorzystać z wakacji kredytowych.

Tarcza antykryzysowa 4.0 - umorzenie pożyczki

Bardzo ważnym zapisem w nowej ustawie jest również kwestia umorzenia pożyczki w wysokości 5000 zł z urzędu. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać żadnych wniosków o jej umorzenie. Urzędy pracy same będą sprawdzać, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, co jest warunkiem koniecznym.

Tarcza antykryzysowa 4.0 - zasiłek opiekuńczy

Wraz z ustawą wprowadzona została możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego. Rodzice będą mogli go pobierać do 28 czerwca 2020 r. Do tej pory pobieranie przez nich zasiłku opiekuńczego w terminie 25.05-28.06 nie miało podstawy prawnej. Pomimo tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych był zdania, iż rodzice powinni składać wnioski o to świadczenie i nawet do tego zachęcał. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przypomnijmy, że przysługuje on rodzicom opiekującym się dziećmi do 8. roku życia. Stanowi istotną pomoc dla rodziców, którzy z powodu zamknięcia przedszkoli i żłobków nie mogli wrócić do pracy.

Zmiany dla pracodawców i pracowników w tarczy 4.0

Jeżeli chodzi o relacje pracodawca-pracownik, to tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok. Co więcej, pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie. Oznacza to, iż pominięty może zostać plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy. Nowa ustawa wprowadza też liczne zmiany w trybie pracy zdalnej. Umożliwia wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Pracodawca może też wystąpić o dofinansowanie pensji pracowników.

Wrogie przejęcia w tarczy 4.0

W tarczy antykryzysowej 4.0 można znaleźć także przepisy chroniące polskie firmy przed przejęciem ich przez inne firmy, które mogłoby wykorzystać ich trudną sytuację wywołaną przez epidemię. O tym, czy dane przejęcie kwalifikuje się jako "wrogie", każdorazowo będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczególnie chronione mają być spółki, które mają strategiczne znaczenie, czyli np. te zajmujące się tworzeniem infrastruktury informatycznej, obrotem paliwami, wytwarzające ciepło oraz zajmujące się przetwórstwem warzyw, mięsa i owoców. Ochronie podlega ten przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Inwestorzy, którzy chcą nabyć daną firmę, będą musieli o tym powiadomić UOKIK. Jeżeli tego nie zrobią, grożą im surowe kary.

Źródło: bezprawnik.pl

Zdjęcie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

chevron-down
Copy link